AR Košická moderna

🇸🇰 Počas uzatvorenia galérie v úvode tohto roka sme premýšľali ako dostať umenie medzi ľudí v dobe pandemickej i mimo nej? Ako zachovať zážitok z fyzickej návštevy, vytiahnuť ľudí z domu a zároveň ponúknuť niečo nové a inovatívne? 

V našej galérii síce ešte nemáme stálu expozíciu, no máme stálu aplikáciu a to sme sa rozhodli využiť. Pripravili sme koncept výstavy v uliciach Košíc, ktorú si budete môcť na miestach vo verejnom priestore odkryť pomocou našej aplikácie. 

🇬🇧 We have done a lot of conceptual re-thinking during the national lockdown at the beginning of this year. The main question was how to open up the galleries to the wide public using technologies, that we already have? How to maintain the experience of regular visits, make people leave the house, and at the same time do something new and innovative?

While we don't have a permanent exhibition, we do have a permanent application. We have prepared the concept of the exhibition in the streets of Košice, which can be uncovered using our mobile app.

AR Košická moderna

🇸🇰 Virtuálna výstava AR Košická moderna je prezentáciou významných diel zo zbierky Východoslovenskej galérie, ktoré sú späté s výtvarným dianím v období 20. a 30. rokov minulého storočia. Košice boli v tomto období otvoreným mestom, pôsobili tu umelci z rôznych kútov bývalej monarchie. Vznikla tak pestrá umelecká scéna, ktorá je známa nielen reflektovaním života a kultúry prvorepublikových Košíc, no predovšetkým jej sociálno-kritickými polohami. Topografia, architektúra, či história otvoreného mnohonárodnostného mesta sú atribúty z ktorých vzišla košická moderna, ktorá vytvorila avantgardný odkaz na stredoeurópskej kultúrnej mape.  

🇬🇧 The virtual exhibition AR Kosice modernism is a presentation of essential works from the collections of the East Slovak Gallery, which are connected with art events in the period of the 20s and 30s of the last century. Košice was a multicultural city during this period. Artists from various parts of the former monarchy worked here, which created a diverse art scene known not only for reflecting on the life and culture of the Košice during the first Czechoslovak republic but also for its social-critical discourse. The topography, architecture or history of the open multi-ethnic city are the attributes from which the Kosice modernism was born and created an avant-garde reference to the Central European cultural map.

AR marker

🇸🇰 AR marker je objekt, ktorého nasnímaním môžeme odkryť rozšírenú realitu. Keď je marker rozpoznaný, jeho poloha, mierka a otočenie sú odvodené z vizuálnych podnetov a prenesené do virtuálnych informácií.

Hmoty, ich materiály a farebné prevedenie usmerňujú pozornosť okoloidúceho na marker, umocňujú tak jednoznačnosť primárnej funkcie objektu. Tabuľa na ktorej je marker umiestený pôsobí ako sekundárny prvok, ktorý nesie nutné informácie a vytvára harmonický vzťah s prostredím

O návrh objektu pre marker sa postaralo interdisciplinárne dizajn štúdio Kabinet. Iteratívnym prístupom a testovaním v teréne sme spoločne z troch predstavených návrhov zvolili víťazný objekt. Pre historické centrum zvolili povrchovo upravený kov. V iných prostrediach, napríklad v priemyselnej zóne to môže byť korten, či v prípade sídliska kompozit. 

Pre širokú funkčnosť výsledného dizajnu sa dbalo okrem udržateľnosti aj na inkluzívny prístup. Výška osadenia markeru vo verejnom priestore je navrhnutá tak aby bol pohodlne prístupný aj pre ľudí s telesným znevýhodnením a deti. Pri návrhu informačného panelu sme brali v úvahu rôznu úroveň osvojenia si technológií medzi širokou verejnosťou.

🇬🇧 The AR marker is an object by which we can reveal augmented reality. When a marker is recognized, its position, scale and rotation are derived from visual stimuli and transferred to virtual information.

The material and colour design direct the passer-by's attention to the marker, thus enhancing the unambiguity of the object's primary function. The board on which the marker is placed acts as a secondary element that carries the necessary information and creates a harmonious relationship with the environment.

The object to carry the marker was designed by the interdisciplinary design studio Kabinet. Using an iterative approach and testing in real-life scenarios, we chose the winning design from the three presented proposals. For the historical centre, the surface-treated metal was chosen. In other environments, for example, in an industrial zone, it may be a corten or, in the case of a housing estate, a composite.

Due to the broad functionality of the design, sustainability and an inclusive approach were taken into account. The position of the marker in the public space was chosen so that it is comfortably accessible for people with physical disabilities and children. When designing the information panel, we considered the different levels of technology adoption among the general public.