Všeobecné obchodné podmienky pre online obchod VSG

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a Východoslovenskej galérie (ďalej len „VSG“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom online obchodu umiestneného na webovej stránke www.vsg.sk

Definície

Online obchod je internetový obchod VSG umiestnený na jej webovej stránke umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného VSG.

Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar v online obchode a uzavrieť s VSG kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru. Za tým účelom riadne vyplnila a odoslala objednávací formulár.

Objednávací formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie, spôsob platby, spôsob doručenia tovaru do miesta dodania.

Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke vsg.sk/ obchod-vsg/ktorá má podobu zoznamu. Jednotlivé položky majú vlastnú stránku s textovým popisom obsahujúcim základné a rozšírené info.

Uzatváranie kúpnych zmlúv

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej VSG dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy odoslaním objednávky a následným potvrdením objednávky prostredníctvom emailu.

Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“) je objednávka kupujúceho adresovaná VSG. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávacieho formuláru na internetovej stránke www.vsg.sk a jeho odoslaním.

Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež

 • vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto VOP a vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Objednávka zaniká:

 • po uplynutí 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
 • odstúpením VSG, v prípade nedostatkového tovaru.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je písomné vyhlásenie kupujúceho vo forme emailu, v ktorom reaguje na výzvu VSG, ktorá podľa objednávacieho formulára informuje kupujúceho o objednávke.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúceho na kontaktnú e-mailovú adresu VSG. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok VSG dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“).

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a VSG.

Kúpna cena tovaru

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena uvedená v mene Euro je konečná cena tovaru (VSG nie je platcom DPH).

Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) VSG a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 • platba bankovým prevodom,
 • dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo Zásielkovni
 • platba pri osobnom prevzatí tovaru vo VSG.

Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet VSG alebo odovzdaním Celkovej ceny kuriérovi, Slovenskej pošte, alebo zodpovednému zamestnancovi pri prevzatí tovaru v sídle VSG.

Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje VSG uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

Čas dodania (dodacia lehota)

Dodacia lehota, v ktorej je VSG povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade) je 30 dní od potvrdenia objednávky.

Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, alebo pri osobnom prevzatí a zaplatení tovaru na predajni začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet VSG za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

Pri každom titule na stránke VSG je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak VSG zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade), informuje kupujúceho o tejto skutočnosti a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť (v prípade objednaných viacerých položiek), alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, VSG kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný produkt vráti.

Miesto dodania

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.

Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:

 • slovenská pošta (na adresu/ na poštu) - doručenie do 2. pracovného dňa od odoslania tovaru,
 • Zásielkovňa - doručenie do 2. pracovného dňa od odoslania tovaru,
 • osobný odber tovaru v sídle VSG na Hlavnej 27 v Košiciach.

Dodanie tovaru

Záväzok VSG dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania.

Zodpovednosť za vady

Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi VSG a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, VSG vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.vsg.sk.

V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001 Košice alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu mackanicova@vsg.sk.

V prípade odstúpenia od zmluvy je VSG povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané VSG najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Po odstúpení od zmluvy je VSG povinná:

 • prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001 Košice alebo ho osobne odovzdať. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúry.
 • vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

VSG nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný VSG. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný VSG.

VSG si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, VSG vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka VSG na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti VSG kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať VSG. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru VSG znáša kupujúci.

VSG je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 • ak pri platbe na účet Východoslovenskej galérii kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
 • ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy neodstúpil, neprevezme objednaný tovar s platbou  pri osobnom prevzatí tovaru na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote, na inom odbernom mieste alebo v sídle VSG,
 • ak aj napriek všetkému úsiliu VSG nie je schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach VSG ho inak zaobstarať.

Odstúpenie VSG od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti VSG kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Odstúpenie VSG od zmluvy sa nedotýka jej nároku na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

Ochrana osobných údajov

VSG spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

VSG spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

 • meno, priezvisko, veková hranica (starší ako 16 rokov)
 • bydlisko
 • e-mailová adresa
 • fakturačná adresa
 • adresa dodania tovaru
 • kontaktné telefónne číslo,
 • číslo účtu (v prípade vrátenia peňazí)

za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru a vybavovaní prípadných reklamácií.

VSG vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

Záverečné ustanovenia vop

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 17. 11. 2020

Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vsg.sk.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.