Pre školy

Metodické listy k výstave More možností

Pedagogické oddelenie VSG pripravilo rozšírené metodické listy k aktuálnej výstavno-edukačnej výstave More možností. Ich zámerom je smelo vstúpiť a podporiť environmentálnu výchovu v podobe inšpiratívneho prepojenia umenia s rôznymi témami, ktoré upozorňujú na pozitívne, ale aj negatívne vplyvy človeka na skultúrňovanie svojho okolia.

Prostredníctvom vybraných umeleckých diel, projektového vyučovania, medzipredmetových vzťahov a tvorivých aktivít je naším zámerom a prianím povzbudiť a ponúknuť pedagógom inšpiratívne a netradičné... » viac

Prečo navštíviť Východoslovenskú galériu so školou?

Návštevou galérie počas vyučovania môžete žiakom ozvláštniť a zatraktívniť vyučovací predmet, galerijný pedagógovia v spolupráci s kurátorom dokážu pripraviť komentovanú prehliadku na mieru podľa veku žiakov/študentov a tematicky ju poňať. Okrem toho:

žiaci absolvujú kvalitný výchovno-vzdelávací program zameraný na obohatenie kultúrno-sociálnych vedomostí, zručností a schopnostíoboznámia sa s ideami a technikami klasického a moderného umeniapodporíte rozvoj estetického cítenia a kreativity... » viac