Výsledky z 2. kola projektovej verejnej „Súťaže architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG“

Východoslovenská galéria vyhlásila architektonickú súťaž s cieľom nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Víťazný návrh mal v sebe spájať kritéria architektonickej kvality vo vzťahu k priestoru, s prihliadnutím na špecifiká vybratých zbierkových predmetov a kurátorskej koncepcie, ktorá sa odvoláva na divadelnú hru A. Jasuscha.

Súťaž prebehla v dvoch etapách. V prvej etape boli vybrané tri postupujúce návrhy z trinástich prihlásených. Následne v druhej etape uchádzači v neverejnej prezentácii a následnej diskusii s porotou predstavili svoje návrhy na základe zadaných kritérií, dostupné na https://vsg.sk/vychodoslovenska-galeria-vyhlasuje-projektovu-architektonicku-sutaz/,  

O výsledkoch rozhodovala porota v nasledovnom zložení:

Prítomní hlasujúci členovia výberovej komisie:
Ing. arch. Jana Štofan Styková
Ing. arch. Tomáš Boroš
Mgr. art. Tomáš Džadoň
Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.
Štefánia Ďuricová, M. A.

Prítomní nehlasujúci účastníci zasadnutia výberovej komisie:
PhDr. Miroslav Kleban – náhradník poroty
Ing. arch. Andrej Olah – náhradník poroty

Východoslovenská galéria, ako vyhlasovateľ projektovej verejnej architektonickej dvojetapovej neanonymnej súťaže, vyhlásenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“)

vyhlasuje za víťaza súťaže architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG

Studio COSMO

Hodnotiaca komisia rozhodla o poradí návrhov nasledovne:

  1. Studio COSMO 
  2. Liška a spol. s r. o.
  3. Zerozero         

Všetkým zúčastneným ďakujeme za čas a úsilie, ktoré venovali súťaži VSG.

Víťaznému návrhu gratulujeme!

Vyjadrenie odbornej časti poroty k návrhom finalistov

1. miesto – Studio COSMO

Zdôvodnenie výberu víťaza:
Porota ohodnotila návrh ateliéru COSMO ako zvlášť empatický a vnímavý. Ocenila jeho tematické ukotvenie v tvorbe Antona Jasuscha, ktorého takpovediac sebazničujúce majstrovské posolstvo ľahko a elegantne pretavuje do základného stavebného prvku, recyklovanej stavebnej dosky.

Termín klimatická úzkosť, akým dnes opisujeme svet v ktorom žijeme, sa tu stáva projekčnou plochou novej stálej expozície VSG. Na rozdiel od iných návrhov, Štúdio COSMO prináša prvok angažovanosti, ktorým redefinuje pojmy darcovstva či mecenášstva, ale aj participácie. Už to viac nie sú finančné dary, ale veľmi paradoxne čo najviac plastového odpadu, ktorého prinesením do galérie môže publikum ovplyvniť farebnosť stien, soklov, sedacích prvkov a pod. v priestore inštitúcie. Miesto obligátnej tehličky s poďakovaním, vsadenej do podlahy, alebo zmienky na úvodnom panely, môžu diváci hľadať v pixelových štruktúrach plastového recyklátu stopy po dopitej PET flaši, či jogurte Sabi.

Štúdio COSMO svoju empatiu prejavuje aj smerom k samotnej budove galérie, ktorú chce vymaniť z jej, povedzme, sadrokartónového zakliatia otvorením výstavných priestorov smerom k predtým potlačenému jadru budovy – vnútornému Átriu. Divák tak môže lepšie  vnímať umenie mimo ideálneho sveta, ako nedielnu súčasť tohto sveta, v ktorom žijeme.

Odporúčanie:
Napriek popísaným kvalitám porota vníma kriticky modulárny systém výstavného mobiliáru, ktorému chýba úspornosť aktuálnych výstavných architektúr a bližšie naviazanie mobiliáru na proporcie priestorov VSG. Víťazom odporúčame implementovať toto vyjadrenie a sformovať ho v ďalších krokoch.

Gratulujeme a tešíme sa na znovuzrodenie VSG!

2. miesto – Liška a spol. s. r. o.

Návrh rešpektuje architektúru budovy a pomocou vrstvenia ľahkých textilných panelov ju umožňuje „vytušiť“ v rámci expozície. Riešenie vpúšťa dnu prirodzené svetlo a meniace sa svetelné podmienky sú zámerne použité na vytvorenie atmosféry. Okrem prirodzeného osvetlenia sa pridáva aj svetelný režim umelého osvetlenia reagujúci na prítomnosť návštevníkov uplatňujúci ekologický/ekonomický aspekt. Samotná expozícia je koncipovaná do jednoduchých kubických soklov a panelov s pevnou plochou. Princíp transparentnosti je inšpiratívne rozpracovaný v úrovni obvodových stien, avšak chýba využitie tohto aspektu aj v iných častiach výstavného priestoru. Porota sa zhodla, že riešenie je vizuálne presvedčivé v rovine využitia existujúcej architektúry na účely galérie, ale je menej rozpracované v kompozícií konkrétnej stálej expozície.

3. miesto – Zerozero

Porota ocenila radikálne konceptuálny prístup autorského kolektívu - spojenie dvoch funkcií budovy depozitáru a výstavných priestorov. Vyzdvihla uvažovanie nad stálou expozíciou ako neustále sa premieňajúcou štruktúrou  a vytváraním nových kontextov a súvislostí pomocou vrstvenia obrazov, ktoré by umožnili posuvné siete na koľajnicovom systéme. Úplné spojenie stálej expozície a depozitáru je však v rámci platnej legislatívy o ochrane zbierkových predmetov a aj organizačnému poriadku inštitúcie neaplikovateľné. Ak by to aj sčasti bolo možné, expozícia by prevzala len formálne prvky depozitára - podobala by sa naň, ale v skutočnosti by ním nebola, čo by úplne potlačilo najzaujímavejšiu časť prvotného návrhu.

Comments are closed.