Východoslovenská galéria vyhlasuje projektovú architektonickú súťaž

Východoslovenská galéria vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú neanonymnú súťaž na novú expozíciu „Súťaž architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG“

Vyhlásenie: 30.05. 2022
Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 24. 6. 2022 o 15:00 hod
Lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 19. 8. 2022 o 15:00 hod

Vyhlasovateľ: Východoslovenská galéria
Sídlo: Hlavná 27, 040 01 Košice
Druh podujatia: súťaž návrhov

Východoslovenská galéria vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú súťaž návrhov, ktorej predmetom je vytvorenie novej stálej expozície Súťaž architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG Účelom súťaže je nájsť návrh, vypracovaný podľa scenára, vypracovaného autormi expozície, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a následne umožní zadanie nadväzujúcej zákazky.

VSG si za cieľ kladie predstaviť v celej svojej rozmanitosti a komplexnosti nevšedný pohľad na zbierku regionálnej galérie, ktorá sa môže javiť ako obmedzená, no na druhej strane môže prezentovať vedľa ikonických diel aj nepoznané a opomínané diela, ktoré nie sú v centre pozornosti „mainstreamovej“ kunsthistórie. Zámerom kurátorov a odborných pracovníkov VSG je priniesť plastický a vitálny ponor do depozitára VSG a pozrieť sa na naše zbierky ináč. Súčasný diskurz o úlohe stálych expozícií vnímame intenzívne a v intenciách súčasných trendov v galerijnej a muzeálnej prezentácii sa snažíme uchopiť význam a vplyv nových stálych expozícií.

Nová stála expozícia VSG je vyvrcholením 70tich rokov vedecko-výskumnej a zberateľskej činnosti najväčšej regionálnej galérie na Slovensku. Obsahové a koncepčné riešenie stálej expozície sa opiera o výsledky výskumu vlastnej zbierky na základe tematického spracovania (regionálne umenie a medzinárodné presahy, práca s menšinami, geopolitické smerovanie, historické témy, práca s konkrétnym výtvarným druhom a pod.) a historických súvislostí kultúry a umenia 19. a 20. storočia, ktoré je ťažiskom zbierky galérie. Vedecko-výskumná činnosť kurátorských projektov vychádzala z doterajších poznatkov, ale agilnejším a progresívnejším výskumným postojom sa prehodnocovali a dopĺňali kontexty, najmä v oblasti štúdia umenia 19. storočia, prelomu 19. a 20. storočia, medzivojnového obdobia, umenia po roku 1945 a v neposlednom rade sa záujem sústredil na medzeru umenia 90. a nultých rokov. Akvizičnou stratégiou sa systematicky buduje zbierka súčasného umenia, ktorá bude súčasťou stálej expozície. Realizované výskumy, ktorých výstupmi boli expozičné prezentácie jednotlivých tém sú dôležitým prienikom a základom obsahu i koncepcie stálej expozície, ktorá bude prezentovať približne 350 najvýznamnejších a kontextuálne adekvátnych zbierkových predmetov. Povaha vystavených exponátov vychádza z akvizičnej stratégie zberateľskej činnosti v oblasti výtvarného umenia, a preto budú prezentované najmä závesné obrazy (olejomaľby, akrylové maľby, akvarely, kresby a grafiky na papieri), klasické sochárske práce, objekty a inštalácie a nové médiá, prevažne vo forme videoartu. Najpočetnejšiu skupinu tvoria práve závesné obrazy, a to odzrkadľuje aj samotné architektonické riešenie stálej expozície. Základná ideová genéza stálej expozície, ktorá bude mať názov „Komédia ducha“, vychádza z rovnomennej divadelnej hry jedného z najvýznamnejších reprezentantov Košickej moderny Antona Jasuscha. Divadelnú hru napísal Jasusch v roku 1925 v maďarskom jazyku, o rok neskôr bola naplánovaná premiéra hry v Slovenskom národnom divadle, avšak z politicko-ideologických dôvodov nebola hra nikdy uvedená na divadelných doskách. Toto dramatické dielo Antona Jasuscha reflektuje filozofický záujem o ontologickej podstate človeka a jeho života. Predstavuje podobne ako Jasuschove veľkoformátové cykly, drámu sveta, tragédie ľudstva a únik do duchovných sfér. Hra je písaná náročným, až surrealistickým jazykom. Z toho dôvodu bude stála expozícia riešená ako vizualizácia Jasuschových myšlienok, ktoré aj dnes v 21. storočí veľmi aktuálne a živé. Z toho dôvodu je kurátorským zámerom stálej expozície tematické členenie exponátov bez dodržania rigidnej chronológie. Exponáty budú reflektovať metafory, absurdnosť konaní postáv a sociálno-kritické ladenie, podobne ako je tomu aj v divadelnej hre, či v umeleckom odkaze Jasuschovej výtvarnej tvorby. V expozícii budú vystavené diela, ktoré vznikali od stredoveku (gotika, neskôr barok), cez 19. storočie, najdôležitejšiu časť tvorí avantgardné umenie 20. a 30 rokov minulého storočia až povojnové a súčasné umenie.

Snahou expozície je vytvoriť dialóg rôznorodých tém nie na základe formy, ale obsahu, výrazu a posolstiev jednotlivých umeleckých diel. Spoločným menovateľom expozície je naratívnosť prezentovania kolekcie pamäťovej a fondovej inštitúcie na základe zvolenej témy, ktorá vychádza z myšlienok divadelnej hry Antona Jasuscha, avšak dôležitým faktorom stálej expozície bude vyrozprávať aj príbeh samotného budovania zbierky formou zaujímavostí, ktoré budú podané tak, aby boli divácky atraktívne a zároveň vyzdvihnúť solitérne a najdôležitejšie exponáty, ktoré budú v expozícii prezentované. Stála expozícia bude inštalovaná vo výstavných sieňach A+B a v premostení na prvom poschodí (predmet súťaže). Architektonické riešenie by malo počítať s flexibilitou materiálov, jednoduchosťou prevedenia a umocniť pocit inštalácie ako vyrozprávaného príbehu, ktorého expozičná forma prepája výtvarné a dramatické umenie.

Honorár za návrhy, ktoré predložia účastníci v 2. etape súťaže je 2.500,- €  / účastník po splnení súčasných podmienok.

Druh súťaže

 • podľa predmetu súťaže: architektonická
 • podľa účelu súťaže: projektová  - vyhlasovateľ sa zaväzuje po ukončení súťaže rokovať o zadaní zákazky s víťazným účastníkom podľa článku 12.
 • podľa okruhu účastníkov: neanonymná, verejná, ktorá je vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov
 • podľa počtu etáp súťaže: dvojetapová

Porota

Ing. arch. Jana Štofan Styková
Ing. arch. Tomáš Boroš
Mgr. art. Tomáš Džadoň
Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.
Štefánia Ďuricová, M. A.

Náhradníci poroty

PhDr. Miroslav Kleban
Ing. arch. Andrej Oláh

Odmena

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za každý návrh vo výške 2.500,- € Táto cena bude na základe objednávky, vystavenej vyhlasovateľom na začiatku 2. etapy, vyplatená každému z troch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1. etape

V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať architektonický návrh v požadovanej vysokej kvalite.

Uchádzač predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý projekt na 1 formát A3). Preferuje sa predloženie realizovaných projektov porovnateľného zadania a rozsahu. Súčasťou formátu bude textový popis v rozsahu: názov a miesto, autor, základné bilancie, termín realizácie/projekcie, rozsah uchádzačom vykonaných projekčných fáz, výška investičných nákladov.

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2. etape

Vyhlasovateľ očakáva, že súťažný návrh bude vyhotovený v podobe koncepčnej štúdie v rozsahu:

Povinné:

 • pôdorys riešenej expozície v mierke 1:50
 • rezopohľady alebo pohľady na riešené steny expozície v mierke 1:50
 • axonometria
 • odhad nákladov na realizáciu
 • v spodnej časti formátov uviesť identifikačné údaje uchádzača, informácia, kto je autorom koncepčnej štúdie.

Nepovinné (doplňujúce):

 • vizualizácie z ľudského horizontu
 • architektonický detail ilustrujúci základné princípy riešenia
 • ďalšie grafické výstupy objasňujúce dôležité momenty návrhu v príslušnej mierke

Súťažné pomôcky budú automaticky zaslané účastníkom v druhej etape súťaže.

Účastník predkladá všetky požadované doklady, vrátane príloh - Identifikácia účastníka a Čestné vyhlásenie, všetko v elektronickej podobe v dvoch verziách (verzia pre tlač CMYK s orezovými značkami a verzia pre web v RGB, 300 dpi), obidve na e-mailovú adresu administrátora verejného obstarávania: Mgr. Valér Bakajsa, email: sutaz@vsg.sk. Ako predmet e-mailu uvedie názov súťaže a názov účastníka: Súťaž VSG_ názov uchádzača.

Návrhy budú prezentované účastníkom osobne, za účasti poroty a prezentujúceho uchádzača v rovnakej časovej výmere pre každého uchádzača. Osobné prezentácie prebehnú v rozmedzí 22. 8. – 2. 9. 2022, presný dátum bude účastníkom oznámený vopred. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať prezentácie elektronicky, cez videokonferenciu (príp. obdobným spôsobom), v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku.

Súťažné dokumenty je možné stiahnuť tu:
1_IDENTIFIKÁCIA ÚČASTNÍKA
2_ČESTNÉ VYHLÁSENIE
3_TECHNICKÝ SCÉNAR EXPOZÍCIE
4_SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Otázky a odpovede

Otázka: Podľa druhého bodu nie je teda možné aby sa súťaže zúčastnil študent ako člen týmu, v ktorom budú aj osoby s dosiahnutým vzdelaním? Poprípade, môže sa účastniť osoba so vzdelaním v odbore pozemné staviteľstvo? 

Odpoveď: Študent sa nemôže zúčastniť, ale súťaž je otvorená pre neautorizovaných architektov (čiže so skončeným vzdelaním, ale bez autorizácie). Stavebný inžinier by sa nemal účastniť súťaže.

Otázka: Suma sumárum radi by sme sa zúčastnili ako dve architektky s ukončeným vzdelaním ale momentálne sme zamestnané na HPP (v Norsku a ČR) a nemáme IČO. Je možné si prizvať študenta, ktorý má IČO v SR ako člena týmu? 

Odpoveď: Kombinácia študent s IČO-m (spĺňa podmienku 2b) a architektiek (spĺňajú podmienku 2a).

Comments are closed.