Metodické listy k výstave More možností

Pedagogické oddelenie VSG pripravilo rozšírené metodické listy k aktuálnej výstavno-edukačnej výstave More možností. Ich zámerom je smelo vstúpiť a podporiť environmentálnu výchovu v podobe inšpiratívneho prepojenia umenia s rôznymi témami, ktoré upozorňujú na pozitívne, ale aj negatívne vplyvy človeka na skultúrňovanie svojho okolia.

Prostredníctvom vybraných umeleckých diel, projektového vyučovania, medzipredmetových vzťahov a tvorivých aktivít je naším zámerom a prianím povzbudiť a ponúknuť pedagógom inšpiratívne a netradičné možnosti kreatívne-ekologického manuálu na uchopenie (prepašovanie) environmentálnych tém do svojho vyučovacieho procesu.

Vo výstave otvárame množstvo námetov. Jednými z nich sú napríklad jaskyne a prvé umenie, turizmus a baníctvo, objavy a pokrok, stúpanie hladiny oceánov a morí. Na jednej strane a úbytok podzemnej vody - na druhej strane, recyklácia, upcyklácia a množstvo iných. Projekt More možností má trvanie do konca marca 2023.

Metodické listy, vopred dohodnutá návšteva výstavy s výkladom galerijných pedagogičiek, sprievodca s názvom „A čo ty!“, ale aj voľne stiahnuteľná aplikácia galérie, v ktorej vás prevedie výstavou herečka Erika Orgován-Molnárová, sú metodickými pomôckami pre lepšie uchopene výstavy More možností. Za odborné rady a záverečné konzultácie metodických listov by sme chceli poďakovať pedagogičkám: Monike Nagyovej, Monike Timkovej a Márii Muchovej.

Za akýkoľvek podnet týkajúci sa metodických listov vo všeobecnosti, ale aj praxi budeme rady.

Petra Filipiaková a Viera Ballasch Dandárová
filipiakova@vsg.sk, dandarova@vsg.sk

Pre všetkých, ktorí chcú voľný čas doma stráviť aj pri tvorivej činnosti, sme vytvorili platformu Doma s VSG, ktorú budeme pravidelne dopĺňať rôznymi nápadmi. Kreatívne úlohy a tipy sú rozdelené podľa veku.

Predkladaný súbor metodických listov je inšpirovaný ekologickými témami, ktorým sa venujeme na edukačnej výstave More možností. Smerovaný je na pedagógov materských škôla ich žiakov. Obsahuje rôzne výtvarné, pohybové a vzdelávacie aktivity, ktoré pomáhajú v rozvoji nielen predškolákom.

Jedným z cieľov edukačnej výstavy More možností je pomoc pedagógom so začlenením prierezových tém do učebných osnov. Tie sú dôležitým prvkom vo vzdelávaní a podieľajú sa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom navrhovanej projektovej výučby sa žiaci môžu stretnúť na rôznych predmetoch s jednotnou témou a cez osobnú skúsenosť, tak majú príležitosť pochopiť, že „všetko so všetkým súvisí.“ Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu.

Environmentálna výchova má nezastupiteľnú úlohu v celoživotnom vzdelávaní, je tosystematický a cielený proces formovania environmentálneho myslenia ľudí. Predmetomtýchto metodických listov je aktivizovať stredoškolského žiaka k tomu, aby uvedomelo znižoval vlastnú uhlíkovú stopu a týmto konaním dokázal inšpirovať aj svoje bezprostredné okolie.

Comments are closed.