Návšteva

Hlavná 27

VRÁTNICA, Hlavná 27
tel.: +421 55 68 175 11
mobil: +421 918 540 018
recepcia@vsg.sk

Východoslovenská galéria
Hlavná 27
04001
Košice

Otváracie hodiny:
utorok — piatok
10.00 — 18.00*

sobota — nedeľa
13.00 — 18.00*

Posledný vstup do siení je o 17.30.

Alžbetina 22

VRÁTNICA, Alžbetina 22
mobil: +421 918 540 012

 

 

Východoslovenská galéria
Alžbetina 22
04001
Košice

Otváracie hodiny:
utorok — piatok
10.00 — 18.00*

sobota — nedeľa
13.00 — 18.00*

Posledný vstup do siení je o 17.30.

Cenník

  • Vstup na všetky výstavy 7€ / 5.5€*
  • Vstup na jednu vybranú výstavu – 4€ / 2.5€*
  • Voľné (deti do 10 rokov (okrem školských skupín), držitelia preukazu ICOM, ZŤP, držitelia Janského plakety)
  • Každú prvú stredu v mesiaci vstup zadarmo (11.00 — 19.00)
  • Komerčné fotografovanie 30€/hodina

*ZĽAVNENÉ (seniori, žiaci, ISIC, ITIC)

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRIE
platný od 1. 1. 2020

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Návštevný poriadok Východoslovenskej galérie platí pre všetkých návštevníkov v priestoroch galérie na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Návštevníkom je každá fyzická osoba alebo skupina osôb, ktorá vstúpi do areálu alebo budovy galérie za poznávacím, kultúrno-výchovným alebo voľnočasovým účelom. Je vo vlastnom záujme návštevníka zoznámiť sa s týmto poriadkom ešte pred vstupom do výstavných siení a dodržiavať jeho ustanovenia. Kúpou vstupenky a vstupom do výstavných priestorov návštevník akceptuje tento poriadok a jeho ustanovenia sa pre neho stávajú záväznými.

II . OTVÁRACIE HODINY

Priestory galérie na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22 sú návštevníkom prístupné: utorok — piatok od 10:00 do 18:00/ sobota – nedeľa od 13:00 do 18:00. Posledný možný vstup je o 17:30. Východoslovenská galéria si vyhradzuje právo v prípade závažného dôvodu (organizačný, technický) dočasne zatvoriť, prípadne obmedziť vstup do jednotlivých siení alebo galérie.

III. CENNÍK

Výška vstupného je stanovená cenníkom, podpísaným riaditeľkou Východoslovenskej galérie. Návštevník môže vstúpiť do výstavných siení len s platnou vstupenkou. V prípade žiadosti o vydanie voľnej alebo zľavnenej vstupenky sa v pokladni galérie preukáže platným dokladom, na základe ktorého žiada o voľnú alebo zľavnenú vstupenku (preukaz ISIC, ITIC, ZŤP, PRESS, ICOM a preukazy RGS a ZMS). Platnosť vstupenky je na jeden vstup v ten deň, v ktorý bola vstupenka zakúpená, vstupenka je neprenosná. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť. Východoslovenská galéria umožňuje platbu platnými kultúrnymi poukazmi. Ak je vstupné nižšie ako hodnota kultúrneho poukazu, z poukazu sa nevydáva. Pri pedagogickom dozore (učitelia alebo vychovávatelia), ktorý sprevádza školskú skupinu, má nárok na bezplatné vstupné 1 osoba na každých 8 žiakov/študentov.

Cenník od 1. 2. 2022:
Vstup na všetky výstavy – 7€ / 5.5€*
Vstup na jednu vybranú výstavu – 4€ / 2.5€*
Deti do 10 rokov (okrem školských skupín), držitelia preukazu ICOM, ZŤP, držitelia Janského plakety – ZDARMA

*ZĽAVNENÉ (seniori od 62 rokov, žiaci, ISIC, ITIC)

Každú prvú stredu v mesiaci je vstup do galérie bezplatný v čase 11.00 – 19.00

Výška vstupného na jednotlivé špeciálne podujatia (workshopy pre deti, dospelých, špeciálne výstavy) je vystavená na pokladni galérie a na webovej stránke Východoslovenskej galérie.

Prenájom priestorov, svadobné fotografovanie a komerčné fotografovanie je potrebné dohodnúť s Ing. Jurajom Gacíkom, vedúcim ekonomicko–prevádzkového úseku, e–mailom na gacik@vsg.sk, alebo telefonicky +421 55 68 175 .

Cenník komerčného fotografovania:
30 eur / hodina

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Vstup do galérie nie je povolený osobám:
• pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok
• so strelnou zbraňou, pyrotechnikou, ostrými predmetmi, ktoré môžu zraniť ostatných návštevníkov alebo poškodiť vystavené diela
• so psom alebo inými zvieratami
• s nadrozmernou batožinou, ruksakom, cestovnou taškou (návštevník si môže tieto veci odložiť na vrátnici)

V priestoroch galérie je zakázané:
• poškodzovať a ničiť vystavené diela
• dotýkať sa vystavených diel (netýka sa interaktívnych diel)
• fajčiť
• konzumovať jedlo a nápoje • svojím správaním rušiť ostatných návštevníkov
• vykonávať akúkoľvek kampaň (marketingovú, politickú, informačnú), finančnú zbierku, predaj, či petíciu, ktoré nie sú organizované alebo na základe predošlej písomnej žiadosti povolené vedením VSG
• odhadzovať odpadky mimo určených odpadkových košov
• pohybovať sa v priestoroch mimo výstavných siení, návštevníckej trasy a vstupovať do vyznačených miestností, určených len pre zamestnancov VSG
• jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboardoch a kolobežkách Návštevník je povinný:
• dbať na svoju bezpečnosť, vyhýbať sa činnostiam, ktoré by mohli ohroziť zdravie či život jeho alebo ostatných návštevníkov
• v prípade požiaru alebo iného ohrozenia je návštevník povinný postupovať podľa inštrukcií povereného pracovníka VSG
• v prípade úrazu alebo nevoľnosti je potrebné informovať pokladníka alebo pracovníka VSG
• pri školských, skupinových vstupoch je pedagogický dozor (učitelia a vychovávatelia), povinný dohliadnuť na správanie žiakov a študentov
• počas tvorivých dielní pre deti, sú rodičia zodpovední za svoje deti a sú povinní dohliadnuť na ich správanie
• dodržiavať obmedzenia pri zhotovovaní súkromných fotografií a audiovizuálnych nahrávok, ktoré sú uvedené pri konkrétnych dielach s označením „NO PHOTO“ a príslušným piktogramom.

Návštevník je zodpovedný za svoje osobné veci a je povinný venovať im pozornosť, za ich prípadnú stratu alebo krádež VSG nezodpovedá. Galéria nie je zodpovedná za zranenia a úrazy spôsobené nedodržaním Návštevného poriadku. Priestory galérie sú monitorované bezpečnostnými kamerami, kvôli bezpečnosti návštevníkov a ochrane vystavovaných diel. Poškodenie diel sa trestá. Upozornenia a pokyny personálu VSG je návštevník povinný rešpektovať. Pripomienky a sťažnosti môžu návštevníci zapísať do knihy prianí a sťažností, ktorá sa nachádza na pokladni galérie. Taktiež sa môžu obrátiť e–mailom na adresu dandarova@vsg.sk.

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Propagácia podujatí Východoslovenskej galérie

Návštevník dobrovoľne súhlasí s tým, aby Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 820 spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu fotografia, zvukový, zvukovo–obrazový záznam za účelom organizovania všetkých podujatí, súťaží a iných marketingových akciách, pri ktorých môžu byť vyhotovené a uverejnené podobizne návštevníka na sociálnych sieťach a webovej stránke za účelom marketingovej podpory podujatí Východoslovenskej galérie. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Poskytnutím osobných údajov nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: kontaktovať naše PR oddelenie na e–mail: cupkova@vsg.sk alebo na adrese: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice 040 01.

Odber newslettera
Udelením súhlasu odoberať newsletter, dotknutá osoba dáva súhlas, aby Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 820 spracúvala jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e–mailová adresa za účelom zasielania informačných správ – newsletterov. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa jeho udelenia. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: kontaktovať naše PR oddelenie na e–mail: lendelova@ vsg.sk alebo na adrese: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice 040 01.
Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 1. 2020