Alexander Eckerdt – Hra s mesiacom (maľba/kresba/grafika)

otvorenie výstavy: 14. 9. 2017, 18.00
trvanie výstavy: 15. 9. – 19. 11. 2017
kurátor výstavy: Peter Markovič
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Maliar, grafi k a kresliar Alexander Eckerdt je významnou osobnosťou slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. V rokoch 1952-1958 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie prof. Vincenta Hložníka. Eckerdt veľmi
skoro opustil formálne znaky Hložníkovej grafi ckej školy. Už ranná nedogmatická umelcova tvorba, v počiatkoch hľadania vlastného výtvarného programu od konca päťdesiatych rokov, výrazne inklinovala k hodnotám európskej aj českej výtvarnej moderny. Vo svojej grafi ckej, maliarskej a kresliarskej tvorbe sa venoval predovšetkým fi gurálnej téme a krajine.


Eckerdtovu maliarsku tvorbu charakterizuje typická úspornosť uplatnených výtvarných prostriedkov, koloristická zdržanlivosť a výrazná výtvarná skratka, prejavujúca výraznú snahu po tvarovej absolutizácii a inklinácii k dekoratívnym hodnotám výtvarného prejavu. Autor s lyricko-poetickým videním motívov svojej tvorby tematicky smeroval predovšetkým k civilným témam, ovplyvneným hodnotami mestského prostredia, rekreatívnou témou športu, neskôr motívmi lásky a predovšetkým trvale prítomnou témou ženského aktu.


Alexander Eckerdt patril k nemnohým slovenským grafikom, systematicky pracujúcim s klasickou technikou litografi e. Jeho asketická a lineárne čistá grafická a kresbová tvorba, napriek výraznej miere výtvarného perfekcionizmu, zostala „eckerdtovskou“ a nereprezentovala charakteristickú líniu minucióznej a k prepracovanému detailu smerujúcej slovenskej grafickej tvorby a v období po polovici sedemdesiatych rokov reprezentovala veľmi osobitý vzťah aj k imaginatívnej a fantazijnej
línii ako dominantnej tendencii dobového umenia. Od ukončenia štúdií až do svojej smrti pôsobil v Košiciach a dnes reprezentuje jednu z najvýznamnejších košických výtvarných a umeleckých osobností uplynulého storočia.


Autorská výstava je pripravená k 25. výročiu umelcovho úmrtia. Výstava retrospektívnym spôsobom pripomenie celoživotnú umelcovu maliarsku, kresliarsku a grafickú tvorbu od jeho ranných diel až po diela z neskorého a posledného obdobia. Eckerdt húževnato hľadajúci svoj vlastný výtvarný jazyk sa od počiatku svojej tvorby vymedzoval voči dobovej socialisticko-realistickej estetike a nachádzame u neho prerušenú kontinuitu s moderným európskym výtvarným umením. Eckerdtova tvorba patrí medzi hodnotovo najčistejšie a najkonzekventnejšie umelecké modely slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia.

Výstava bola pripravená v spolupráci Východoslovenskej galérie s Malou galériou Alexandra Eckerdta, Šarišskou galériou a súkromnými zberateľmi.

Comments are closed.