Boris Vaitovič – Dva dé a pol

Vernisáž: 30. 6. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 1. 7. 2022 - 30. 10. 2022
Kurátor: Peter Megyesi
Alžbetina 22, Košice

Výstava predstavuje vybrané okruhy autorovej maliarskej, objektovej a intermediálnej tvorby, najmä so zameraním na fenomény iluzívnosti, vierohodnosti sprostredkovávanej informácie a limitov obrazových médií. Vaitovičove obrazy často prinášajú spochybnenie presvedčenia o istote videného a v hre s divákom odhaľujú, že dívanie sa nie je iba fyziologický akt, ale aj kultúrne podmienený koncept.  

Názov výstavy Dva dé a pol evokuje, že Vaitovič preskúmava hranice medzi plošným a priestorovým zobrazením. Autor sa pohybuje v medzi-priestore, v ktorom demaskuje, pomenúva a dekonštruuje triky, konvencie, ale i paradoxy zobrazení, uplatňovaných a bežne prijímaných pri utváraní ilúzií. Do zdanlivo neproblematického vzťahu medzi realitou a jej reprezentáciou vnáša subverzívne prvky, pričom rozohráva situácie s diváckymi očakávaniami obligátnych vizuálnych efektov a zobrazovacích stratégií a ich programovým narúšaním.  

Vo vytvorenej imerznej situácii sme konfrontovaní s iluzívnym prostredím, pozostávajúcim z množstva jednotlivých realistických záznamov reality, ktoré však v kombinácií vytvárajú klamlivé vnemy. Podrobná mapa miestnosti nie je miestnosťou samotnou a jej prenesenie do iného priestoru - spolu s posunmi, ruptúrami, zmnoženými pohľadmi a kombinovanými perspektívami - spôsobuje, že divák sa pohybuje po miestnosti, ktorá v mnohom znepokojuje a dezorientuje, najmä z dôvodu prebytku informácií a nemožnosti nájsť privilegované miesto pozorovania, kde by sa výsledná koláž poskladala do očakávaného obrazu.    

Maliarska časť výstavy skúma základný paradox maliarstva- schopnosť reprezentovať.  Pri pohľade na Vaitovičove obrazy sme navádzaní k premýšľaniu nad skutočnosťou a vždy prekvapujúcou diváckou skúsenosťou, že v istom momente sa nám forma usporiadania pigmentu na plátne vyjavuje ako známy tvar, ktorý kategorizujeme a priradzujeme k objektom a priestorovým vzťahom. Autor sa pri utváraní kompozícií koncentruje práve na tento prchavý moment a ponúka diváka, aby si ho všimol a neprehliadal samotný proces vnímania ako samozrejmosť.  

Očakávania, mapovania, schémy a modely predikcií v konfrontácii s realitou často zlyhávajú a ukazujú sa ako nepresné či dokonca zavádzajúce. V súčasnosti tento fakt bolestne pociťujeme najmä vo vzťahu k minulým prevládajúcim predpovediam globálneho otepľovania a ekologickej krízy, ktoré sa z dnešného pohľadu javia ako zlyhávajúce a príliš optimistické. Boris Vaitovič sa pri práci s prírodninami vzťahuje aj k ekologickému aspektu, kde však odhaľovanie zažitých ilúzií a klamov už nie je len autorským ironickým komentárom k našim zdanlivým istotám a žitým presvedčeniam, ale dotýka sa priamo aj tragiky ľudského údelu obmedzeného vedenia a života v upokojujúcom klame a iluzórnych istotách.  

Peter Megyeši 

Comments are closed.