František Veselý – Krajina nového typu

František Veselý – Krajina nového typu
otvorenie výstavy: 26. 6. 2018 , 18.00
trvanie výstavy: 27. 6. – 21. 10. 2018
kurátor výstavy: Miroslav Kleban
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Partner výstavy: mesto Stropkov, Drevimex H.J. s.r.o. Stropkov 

Výtvarná cesta Františka Veselého (1938 – 2001) začína v polovici 50. rokov, kedy intenzívne zachytáva zákutia meniaceho sa rodného mesta Stropkov. Dokumentácia mesta a jeho okolia mu je zároveň záľubou i prípravou na vysokoškolské štúdiá (Vyššia pedagogická škola v Prešove 1956 – 1958, Vysoká škola výtvarných umení 1965 – 1971, profesori Čemický, Želibský, Dubay). Práve meniace sa mesto neskôr zarezonuje v autorovi ako osobná výpoveď voči meniacej sa krajine i spoločnosti. František Veselý predstavuje individuálny prístup vo vzťahu k „veľkým“ témam obdobia socialistického realizmu. Rané práce ešte neškoleného výtvarníka sú cenným dokladom necitlivej a angažovanej premeny prirodzeného a kultivovaného súžitia človeka s jeho vonkajším prostredím. Dokumentárny charakter raných kresieb, gvašov a pastelov dnes ostáva nostalgickým dôkazom nenávratne sa meniaceho rodného kraja.  

Po absolvovaní akademického vzdelania, začiatkom 70. rokov, vstupuje Veselý na výtvarnú scénu s jasne vyhranením výtvarným programom, ktorým metodologicky komentuje dôsledky civilizačnej expanzie, technického pokroku a racionalizácie života. V duchu Ernstovho surrealizmu, viacvýznamovosti a akejsi neodadaistickej mágie vytvára Veselý kompozície, ktorými zachytáva vonkajší chaos a ilustruje tichú obavu nad spoločným osudom človeka a prírody. V povojnových dejinách umenia má František Veselý solitérne a vymedzujúce postavenie voči témam budovateľských motívov či osláv industrializácie a technických úspechov, ktoré najčastejšie rezonujú na oficiálnej scéne. Jeho priam futurologicko-ekologický program ignoruje zaslepenie technokratického myslenia a vytvárania ceremoniálneho kultu zástavby a expanzie v krajine a odvoláva sa na metafyzické ticho, bez okázalej teatrálnosti. Od 80. rokov autor ďalej rozvíja svoj výtvarný program uplatňovaním geometrických foriem, transparentných plánov v kombinácii s experimentálnymi polohami (koláže, obraz v obraze, asambláže využívajúce prírodniny, odtlačky a pod.). Neskoršia etapa tvorby sa vyznačuje romantizujúcou fascináciou predtechnických kultúr, ich čistotou a symbiózou, ktorú konfrontuje so súčasnou a budúcou generáciou.  

V roku 2004 bola Františkovi Veselému udelená in memoriam Cena mesta Stropkov za aktívnu účasť na kultúrnom živote v regióne. Svoju tvorbu prezentoval na viac ako 60 výstavách doma i v zahraničí. Dnes je po ňom v Stropkove pomenovaná Základná umelecká škola, ktorá už niekoľko rokov realizuje maliarske plenéry, ktoré taktiež nesú jeho meno. Výstavný projekt je pripravovaný v rámci koncepcie prezentovania profilov autorov, ktorí sa etablovali na výtvarnej scéne v povojnovom období a ktorí zároveň tvorili súčasť kultúrneho života v regióne i mimo neho. V neposlednom rade sa jedná o autorov, ktorí sú bohato zastúpení v zbierkových fondoch regionálnych galérií, ale ich odborné zhodnotenie a zaradenie v rámci regionálnych dejín umenia nie je dostatočne reflektované. Kurátorsky výber prezentuje diela zo štátnych a súkromných zbierok v konfrontácii s dokumentačným materiálom. Vystavené diela prezentujú časť autorovej tvorby prevažne od 70. rokov a koncepčne vizualizujú ojedinelý, nadčasový, výtvarný program, ktorému sa autor venoval po skončení štúdií. K výstave bol vydaný sprievodný katalóg s bohatým textovým a vizuálnym materiálom.  

Comments are closed.