Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918

otvorenie výstavy: 28. 11. 2018 / 18:00
termín konania: 29. 11 .2018 – 26. 5. 2019
miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice
kurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič

Stredoeurópsky priestor a jeho vlastná tendenčná mytologizácia dejín predstavovala v umení na prelome storočí novú výtvarnú revoltu od realistických ideí Courbeta cez impresionistickú revolúciu v umení až po umenie nastupujúcej stredoeurópskej moderny. V epoche veľkých zmien prelomu predminulého a minulého storočia sa umelecké tendencie rodili v ruchu veľkých miest, ktoré boli centralizovanými priestormi bohémskeho a kozmopolitného odrazu predzvestí nových kultúrno-spoločenských zmien. Nielen v mestskom prostredí Košíc sa čoraz viac pre umelcov stáva atraktívnejšou metropolou Budapešť, Praha či Mníchov, ktoré uzatvárajú dlhodobé primárne postavenie Viedne ako umeleckého a kultúrneho centra. Košice ako provinčné mesto s dynamicky sa meniacou štruktúrou ostáva v zajatí geografie stredoeurópskeho chaosu, ktorý po stáročia utvára a formuje jeho etnickú a kultúrnu identitu.

Prezentovaný vizuálny obsah rozličných výtvarných druhov od maľby, kresby, grafiky cez plagátovú a mierne i sochársku tvorbu podáva vizuálny komentár o kultúrnom povedomí Košíc ako regionálneho centra v konfrontácii, či dialógu so súdobými tendenciami v Podunajskej monarchii. Zakladanie umeleckých kolónií (Nagybánya, Szolnok, Kecskemét), v ktorých sa uplatňoval výraz plenéristickej maľby, podnietil vznik nového pohľadu na vonkajšiu realitu i samotné prehodnotenie akademického výtvarného názoru.

Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomenieme práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúsi podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností. Kontrastné obdobie rokov 1890 – 1918 upadá v tieni nastupujúcej Košickej moderny – umenia medzivojnového obdobia, ktorého formálne a ikonografické znaky vychádzajú z  impresionistického (Szinyei Merse) a secesného odkazu (Kővári-Kačmarik).

Importované vplyvy impresionizmu a luminizmu vyústili formálne u viacerých autorov do secesnej štylizácie, ktorá hľadala inšpiráciu v prírodných formách. Secesia sa ako posledný medzinárodný sloh, ktorý zasiahol všetky druhy umenia, však v našom kontexte ustupovala konzervatívnemu historizmu a eklektizmu, no nepopierateľne hral secesný import dôležitú úlohu pri zrode moderny na východnom Slovensku. Regionálne umenie nášho územia na prelome storočí sa konfrontuje s hľadaním tzv. národného štýlu, ktorý stelesňuje „alchymista slovenskej krásy“ Martin Benka. Na jednej strane sa umelecké tendencie približujú k slovanskej jednote, iné sa hlásia k uhorskej tradícii. Otázky národnostnej identity vydali umelecké svedectvo o národnom symbolizme, ktorý sa konfrontoval s realizmom vo výtvarnom umení a literatúre. Hľadanie nielen nacionalistickej, ale aj umeleckej identity viacerých autorov tohto obdobia predstavuje teoretický problém definovania modernej epochy stredoeurópskych štýlov, ktoré vytvárajú špecifickú syntézu národného povedomia a kozmopolitného myslenia v konfrontácii s celospoločenskými zmenami utvorenými po roku 1918. Súčasťou výstavného projektu je sprievodný katalóg s bohatým výberom reprodukovaných diel a dobovými fotografiami mesta Košice. Obsahová časť je okrem textov kurátorov doplnená o štúdie oslovených autorov, ktoré približujú obraz doby prelomu storočí z historického, architektonického a všeobecno-kultúrneho pohľadu.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

* Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Visit Košice, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a realizáciu katalógu a kúpu nových zbierkových predmetov podporil Košický samosprávny kraj.

Comments are closed.