Odmäk – 60. roky zo zbierok Galérie Klatovy/Klenová

otvorenie výstavy: 14. 9. 2017 o 18.00 hod.
trvanie výstavy: 15. 9. – 26. 11. 2017
Kurátori výstavy: Lucie Šiklová, Michal Lazorčík
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

60. roky sa v dnešnej dobe často označujú prívlastkom „zlaté“ avšak uvoľnenie týchto rokov nie je možné, akokoľvek je to príťažlivé, vnímať vytrhnuté z dejinných súvislostí. Sú orámované dvomi významnými medzníkmi a to koncom druhej svetovej vojny a rokom 1968. Veľké i malé dejiny sa na našom území odohrávali najprv v ovzduší povojnového usporiadania Európy, potom studenej vojny, budovaním železnej opony, februárovým komunistickým prevratom v roku 1948, zosilňujúcim útlakom všetkých slobodných prejavov, vrcholiacimi komunistickými procesmi v 50. rokoch a jeho postupným zoslabovaním, začínajúc Stalinovou smrťou a kulminujúc rokom 1968. S prelomom 50. a 60. rokov opäť prišlo uvoľnenie. Začínali k nám prenikať informácie „zvonku“ a pre umelcov to znamenalo nové impulzy.

Potvrdilo sa, že umenie nemôže byť ideologickým nástrojom štátnej moci. Napriek tomu sa české umenie aj v tejto dobe stále delilo na takzvané oficiálne a neoficiálne. To prvé slúžilo viac-menej režimu a dnes zostalo mimo sféry záujmu. Až na pár výnimiek jeho prejavy väčšinou nikam nevybočujú, nič neobjavujú a dostávajú sa do pozornosti kunsthistorikov, nie kvôli svojej umeleckej hodnote, ale ako spoločensko-politické svedectvo prispôsobivosti a servilnosti. Vtedajší neoficiálny prúd dnes predstavuje uznávaného hýbateľa a nositeľa premien.

60. roky predstavujú významnú kapitolu v našich dejinách umenia a s odstupom času môžeme len obdivovať presvedčivú silu umeleckej a ľudskej výpovede umelcov. Rok 1968 spolu s príchodom okupačných vojsk predstavoval dramatický medzník pre naše umenie a už tretiu zásadnú represiu v jednom storočí. Predposledný rok dekády môžeme prirovnať k odlivu prichádzajúcemu po prílivovej vlne desaťročia. Od sedemdesiatych rokov do začiatku rokov osemdesiatych sa v Československu normalizovalo. Vystavovať mohli len niektorí. Nie všetci neslobodu, tlak cielený osobne i tlak všeobecnej situácie a všadeprítomnú normalizačnú šeď vydržali, nie každý je stvorený pre prostredie kotolní a undergroundu.

Výstava predstaví košickému publiku výnimočnú zbierku umenia 60-tych rokov z Galérie Klatovy/Klenová. Tvorba autorov tohto obdobia v súčasnosti predstavuje už ikonickú epochu, ktorá je častým predmetom umelecko-historického výkladu. Galéria Klatovy/Klenová začínala svoju zbierkotvornú činnosť bez nadväznosti na miestny zbierkový fond. Do fondu galérie sa nezískali výrazné umelecké diela medzivojnového alebo skoršieho obdobia, až na niekoľko výnimiek, ktoré však širšom pohľade na zbierku neurčovali jej charakter. Ten je preto primárne postavený na dielach vtedajších aktívnych umelcov. Mnohí z prezentovaných autorov svojou tvorbou prekročili hranice Československa a o ich výnimočnosti nesvedčia slová, ale sila, naliehavosť, výraz a kvalita samotných umeleckých diel v informelných, novo figuratívnych, kinetických i celkom nešpecifikovateľných prejavoch, svedčiacich o sile odmäku 60 rokov.
  Na výstave Odmäk môžete napríklad vidieť diela od Evy Kmentovej, Stanislava Kolíbala, Eduarda Ovčáčka, Jiřího Kolářa, Zdeňka Sýkoru, Václava Boštíka, Dany Puchnarovej a ďalších.


Výstava bola pripravená v spolupráci Východoslovenskej galérie a Galérie Klatovy/Klenová.

Comments are closed.