Otvorená výzva Východoslovenskej galérie 2021

Východoslovenská galéria formou otvorenej výzvy ponúka možnosť participácie na výstavnom programe v roku 2021. Cieľom výzvy je podporiť kurátorky, kurátorov, umelkyne a umelcov, či umelecké kolektívy a to poskytnutím priestoru, inštitucionálnej, finančnej a technickej podpory profesionálneho tímu VSG na realizáciu výstavného projektu.
Kurátori/ky umelci/kyne môžu zasielať koncepcie výstavných projektov cez elektronický formulár. Z prihlásených bude galerijnou radou vybraný výstavný projekt uvedený vo výstavnom priestore C, v budove VSG na Hlavnej ulici 27. Východoslovenská galéria nekladie žiadne obmedzenia, avšak v rámci svojej environmentálnej politiky uprednostní také projekty, ktoré budú mať čo najmenší dopad na životné prostredie.
Zmena oproti minuloročným výzvam nastáva aj pri vypĺňaní žiadosti. Východoslovenská galéria akceptuje iba elektronicky vyplnený formulár.

Podmienky výzvy

Žiadateľ:
• Výzva je určená pre profesionálnych umelcov a kurátorov.
• Zapojiť sa do výzvy je možné výhradne elektronicky vyplnením žiadosti a priložením povinných súborov (profesionálny životopis, portfólio, alebo dokumentácia vybraných diel v prípade kolektívnej výstavy, v prípade site specific projektov - technický popis, vizualizácia alebo skica projektu).

Projekt:
• Realizácia výstavného projektu je možná len v termíne jún, júl, august 2021.
• Nesmie ísť o reprízu výstavného projektu.
• Financovanie projektu bude realizované prostredníctvom spolufinancovania. VSG si vyhradzuje právo určiť sumu poskytnutú na realizáciu úspešného projektu, na základe svojho finančného rozpočtu v danom kalendárnom roku. Spolufinancovanie zahŕňa hlavne honorár pre umelcov, spoluúčasť na materiálovom zabezpečení projektu a propagáciu.

Uzávierka podávania žiadostí:
• 30. jún 2020.

Vyhodnotenie výzvy:
• O zaradení projektu do výstavného programu rozhodne Galerijná rada VSG, zostavená z odborníkov v oblasti vizuálneho umenia
• Každý predkladateľ obdrží písomné vyrozumenie o rozhodnutí galerijnej rady do 3 mesiacov od uzávierky prijatia žiadosti
• Súčasťou zaradenia projektu do výstavného plánu VSG, je podpísanie zmluvy, v ktorej sa partner projektu zaviaže k plneniu všetkých dohodnutých podmienok.

Východoslovenská galéria poskytne úspešným žiadateľom:
• Inštitucionálne zázemie,
• výstavný priestor,
• technické vybavenie (projektory, TV, prehrávače atď.) v rámci možností galérie,
• stráženie výstavy,
• asistenciu pri inštalovaní,
• prevoz diel v rámci SR a ČR,
• propagáciu v rámci svojich kanálov,
• oficiálne potvrdenie partnerstva galérie pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania.

Východoslovenská galéria si vyhradzuje počas trvania výstavy právo usporiadať sprievodné aktivity k výstave v réžii mimovýstavného oddelenia VSG (Detský tábor, Kreatívny labyrint, komentované prehliadky, workshopy, atď.)


Ďalšie informácie pre žiadateľov

Pôdorys výstavného priestoru môžu predkladatelia nájsť na tomto linku: https://vsg.sk/budovy/. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že okná v interiéri predmetného priestoru budú zaslepené a drevená podlaha nahradená farebne jednoliatym materiálom.

V prípade ďalších otázok môžu žiadatelia kontaktovať Mgr. Michala Štofu, koordinátora výstavných projektov, na t.č. 0917835462, resp. emailom na stofa@vsg.sk.

Comments are closed.