Peter Demek – Status II

otovrenie výstavy: 5. 4. 2018 o 18.00 hod.
Východolsovenská galéria, Hlavná 27
trvanie výstavy: 6. 4. 2018 - 3. 6. 2018

Slovom status označujeme stav vecí alebo dejov v istom okamihu. Na základe nášho videnia, poznania či potrieb môže byť stav v danom momente definitívou. Plynutím času sa však vzápätí stáva základom, predpokladom pre vývoj ďalšej formy alebo idey, ktorá sa v istom momente, časovom úseku existencie formy, jej aktuálneho stavu/statusu stane predpokladom, základom ďalšej. 

Peter Demek v plynule na seba nadväzujúcej sérii výstav (STATUS, FAIT Gallery, STATUS I, Nevan Contempo) skúma formu a čas, kde forma a čas majú rovnocenné postavenie. Forma tu zastupuje sochárske princípy, fundament, fyzický základ vznikajúci vždy v osobitých pohnútkach autora. Čas je aj tu nevyhnutnou veličinou, keďže ním zaznamenávame trvanie procesu myšlienkovej tvorby i fyzickej realizácie diela, no rovnako aj trvanie procesu vnemu pozorovateľa.

Ako píše Milan Mikuláštik v texte k výstave STATUS I: Východiská tvorby Petra Demeka je potrebné hľadať v dobe jeho štúdií na Brnenskej FaVU, ktoré absolvoval v roku 2006 v sochárskom ateliéri Jana Ambrůza. Snáď preto je mu blízka úsporná, až minimalistická forma a akcent na používané materiály, ktorých zoznam je dôkladne ohraničený, rovnako ako preferované farebné spektrum. V priebehu pätnástich rokov svojej aktívnej umeleckej činnosti si Peter Demek vytvoril špecifický jazyk. Kód tohto jazyka bol dlhú dobu známy iba autorovi.“

Rovnako Mikuláštik píše o Demekových tvorivých postupoch pri práci na „STATUSOCH“ ako o dôslednej inventúre a remixoch samého seba, respektíve svojich diel. Takýto postup, neočakávaný u mladého etablovaného umelca, má však celkom prozaické odôvodnenie. Demek realizuje objekty minimalistických abstrahujúcich foriem na základe námetov, ktoré čerpá zo svojho archívu foriem, a teda vek každej z realizovaných foriem by sme mohli uvádzať od dátumu vzniku jej námetu. Spôsob vzniku archívu foriem si môžeme predstaviť ako jednoduchý poznámkový aparát, do ktorého si zaznamenávame dôležité myšlienky pre neskoršie použitie. Už tu však môže prirodzene dochádzať k vzniku podobností v uvažovaní alebo úmyselnému či neúmyselnému ovplyvňovaniu samého seba, generovaniu nových myšlienok (námetov) na základe predošlých. A to v jednoduchom a podvedomom princípe učenia a zdokonaľovania sa.

Opakovanie a recykláciu foriem v Demekovej práci tak môžeme považovať za strategické a koncepčné kroky pri výskume samého seba, respektíve jeho tvorivých sochárskych schopností, a tiež za snahu odhaliť princípy tvorby.

Ako komplexný autorský koncept a vopred premyslený krok, no zároveň aj akúsi pseudovedeckú metódu aj prostredníctvom vysvetľujúcej schémy, ktorú Demek vytvoril pre divákovo lepšie pochopenie a uchopenie svojich realizácií. Autor tu však nemá úmysel ponechať divákovi možnosť voľnej interpretácie, ale snaží sa ho doviesť k „totálnej realite“. Svoje „vedecké vizuálne tézy“ prezentuje tiež prostredníctvom živých performancií, kde niektoré zo svojich, pre to uspôsobených objektov rozhýbava, pričom deklaruje samého seba ako súčasť diela.

Peter Demek (1980, Prešov) absolvoval FaVU VUT v Brne u prof. Jana Ambrůze, so stážami na akadémiách v Krakove, Mohuči a Thiers. V roku 2013 absolvoval rezidenčný pobyt v MacDowell Colony v New Hampshire v Spojených štátoch amerických. Samostatné výstavy realizoval v Domě Umění v Opave (2006) a v Českých Budějoviciach (2008), v Galérii die Aktualität des Schönen v Liberci (2011) a OFF/FORMAT v Brne (2013) a v ďalších. V roku 2009 sa zúčastnil 5. Bienále industriálnej stopy so samostatným projektom v Zlíne. Jeho práce boli súčasťou skupinových výstav ako Moje Evropa v pražskom Centru súčasného umenia DOX (2009), XIV. Biennale Internazionale di Scultura di Carrara v Taliansku (2010), a tiež výstavy SKOK ! Tales of (y)our City veWerkschauhalle v Lipsku (2013). Jeho diela sú zastúpené v zbierke Fait Gallery. Žije a pôsobí v Prahe v Českej republike.

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstavu ďalej podporili: divízia Weber spoločnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., spoločnosť BKP GROUP, a.s., spoločnosť TAUN spol. s.r.o.

Comments are closed.