Pripravované výstavy v roku 2024

Rudolf Dzurko (1941 – 2013) – Jen se mnou slyšíš trávu růst

Východoslovenský rodák rómskeho pôvodu, výtvarník Rudolf Dzurko patrí na Slovensku medzi takmer nepoznaných a nespracovaných umelcov. Patrí ku generácii autorov povojnového umenia, ktorý si vytvoril osobitný autorský rukopis v podobe špeciálnej techniky drteného skla, ktorým vytváral svoje plastické asambláže. V kontexte rómskej kultúry predstavuje Dzurko doslova fenomén, ktorého tvorba je samostatnou kapitolou umeleckých prejavov v rámci československého umenia a nemá obdobný ekvivalent. Umelecká tvorba Rudolfa Dzurka je známa predovšetkým v českom prostredí, od začiatku 70. rokov začína jeho meno rezonovať najmä v rámci rôznych národopisných a etnografických výstav, ktoré sa zameriavali na rómsku minoritu. Výstava je pokračovaním programu vedecko-výskumnej činnosti prehodnocovania stredoeurópskych dejín umenia a rehabilitovania doposiaľ nespracovaných či málo známych autorov z hľadiska inklúzie a revízie umelecko-historických kontextov.

Comments are closed.