Slávnostné otvorenie knižnice VSG

26. 2. 2020 / 17:00
Slávnostné otvorenie knižnice VSG
Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja, Rastislava Trnku.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

Vďaka Košickému samosprávnemu kraju sa v roku 2019 cez výzvu Tradície inšpirujú inovácie podarilo dokončiť a uviesť do prevádzky knižnicu Východoslovenskej galérie. Kapacitne sa rozšíril úložný priestor, zaistila sa ochrana knižničného fondu, zakúpil sa mobiliár a osvetlenie. Každoročným finančným príspevkom od KSK galéria mohla aj napriek obmedzenému chodu knižnice obohacovať jej knižničný fond o nové publikácie z dejín výtvarného umenia, ale tiež o presahy k súčasnej kultúre, kurátorským štúdiám či galerijnej pedagogike.

„Prostredníctvom krajského dotačného programu Terra Incognita sme od roku 2011 podporili desiatky projektov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry, športu, voľnočasových aktivít a cestovného ruchu v Košickom kraji. Heslom programu je Objav-Spoznaj-Zaži! a tieto tri ingrediencie v sebe spája aj projekt novej knižnice vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Na jej rekonštrukciu sme v rámci pilotnej výzvy Tradície inšpirujú inovácie vyčlenili takmer 20-tisíc eur, vďaka čomu sa opäť rozšírila ponuka tejto galérie. Verím, že vynovená knižnica bude nielen dôstojným domovom pre tisícky kníh, ale aj obľúbeným miestom čitateľov v našom kraji,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
V štruktúre Východoslovenskej galérie mala knižnica významné miesto už od jej vzniku v 50.tych rokoch. Knižnica patrila so svojim špecializovaným umenovedným knižničným fondom k významným a ojedinelým zdrojom vedeckých informácií pre odbornú a laickú verejnosť Košíc a širšieho okolia. Knižničný fond je orientovaný na odbornú literatúru z teórie a dejín umenia, estetiky, architektúry, úžitkového umenia, reštaurovania, neprofesionálneho výtvarného prejavu a z príbuzných spoločenských vied.

V roku 2012 došlo z dôvodu rekonštrukcie a personálnych zmien k presťahovaniu knižnice do nevyhovujúcich priestorov, čo viedlo k jej praktickému znefunkčneniu. Od roku 2016 sa fungovanie knižnice postupne obnovovalo. V roku 2017 bolo presťahovaných vyše 12 000 knižničných jednotiek do nových priestorov knižnice na Hlavnej ulici. Pod novým názvom Knižnica Východoslovenskej galérie bola nahlásená do Zoznamu knižníc SR pod číslom 3460.

Interiér Knižnice VSG navrhlo architektonické štúdio PLURAL, ktoré patrí medzi najlepšie štúdiá súčasnosti a za svoje projekty bolo ocenené niekoľkými cenami za architektúru.
Prioritou je skatalogizovanie fondu v knižnično-informačnom systéme, ktorý VSG zakúpila so zámerom online sprístupnenia knižnice pre verejnosť. Cieľom je, aby knižnica reflektovala na súčasné požadavky čitateľov a spĺňala odborné aj používateľské štandardy. Galéria sa môže následne zamerať na skvalitňovanie jej služieb, dobudovanie infraštruktúry, propagáciu a systematickú akvizíciu.

Prvý rok fungovania knižnice bude sprevádzať vzdelávací kurz O umení, ktorý bude v súlade s odborným zameraním knižnice zoznamovať frekventantov s hlavnými pojmami dejín umenia.

Východoslovenská galéria otvorením knižnice rozširuje svoje služby a vytvára nový priestor k interaktívnemu zdieľaniu poznatkov v podobe sprievodných programov, ako sú čítania, diskusie, vzdelávacie kurzy a ďalšie kritické platformy.

Zároveň sa významne rozširuje možnosť spolupráce so vzdelávacími inštitúciami, predovšetkým so strednými školami s výtvarným zameraním, Fakultou umení TU, filozofickou fakultou v Prešove a Košiciach. Galéria si tak dáva za cieľ pokračovať v budovaní publika nielen cez obsahovú dramaturgiu, ale aj v napĺňaní potenciálu budovy so strategickou polohou v centre mesta.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.

www.web.vucke.sk     www.terraincognita.sk

Comments are closed.