Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG

otvorenie výstavy: 25. 6. 2020 o 18:00
trvanie výstavy: 26. 6. 2020 - 31. 1. 2021
kurátor: Miroslav Kleban
architekt výstavy: Matej Gavula, GUTENART.
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstava Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG je ďalším tematickým výstavným projektom z vlastnej produkcie Východoslovenskej galérie. Výstava predstavuje ťažiskový projekt na rok 2020. Sochárska zbierka galérie doposiaľ nebola prezentovaná vo väčšej galerijnej expozícii. Aj z toho dôvodu je kurátorská koncepcia zameraná výhradne na médium sochy, plastiky a inštalácie. Ambíciou výstavy je širokej verejnosti predstaviť prierez zbierkového fondu sochárstva nevymedzenom len na chronologickej inštalácii, ale prevažne na základe tematických kapitol. Na výstave tak sú zastúpené diela od obdobia gotiky, teda najstaršie poklady zbierky starého umenia až po bohato zastúpené diela z 20. a 21. storočia, najnovšie akvizície nevynímajúc.

Inštalácia výstavy sa opiera o konfrontačné názory a štýly jednotlivých historických období a ich samotného nazerania na spoločenskú a ideologickú funkciu sochy v kontexte meniacich sa dejín. Zbierka moderného (prevažne povojnového) sochárstva predstavuje z pohľadu predmetnej kolekcie najpočetnejšiu časť diel, ktoré reprezentujú progresívne hľadanie foriem aj napriek tomu, že vznikali v období socialistického realizmu a sochárske umenie bolo v podstate pod najväčším politickým tlakom. Spoločným menovateľom kurátorskej koncepcie je hľadanie sochárskeho výrazu a predmetného i abstraktného vyobrazenia, ktoré sú v zbierke zastúpené najmä bustou, reliéfom, voľnou figurálnou sochou, sakrálnymi plastikami, voľnými inštaláciami, či návrhmi na monumentálne realizácie. Sochárstvo patrí v zbierke Východoslovenskej galérie počtom medzi najmenšie zbierkové fondy (popri fonde úžitkového umenia a fonde iných médií), avšak vyniká svojou umelecko-historickou kvalitou i zvučnými menami česko-slovenského výtvarného umenia (Bartusz, Mathé, Račko, Patočka, Bartuszová, Löffler, Rudavský, Machaj, Belohradský, Ferdinandy a iní). Spomínaní autori sú prezentovaní v tematických celkoch, ktoré sa budú odvolávať na interpretačné rámce v kontexte problematiky sochárskeho diela v dejinách umenia (Telo a telesnosť, portrét, moderna, angažovanosť, ideológia, verejný priestor, pomníková tvorba, expresia, figúra, konceptuálna a postmoderná socha). Konfrontačným prístupom bude verejnosti predstavený netradičný (experimentálny) prístup jednotlivých stratégií sochárskeho umenia zo zbierky galérie, a to od zasvätenia duchovným princípom (gotika, barok), cez voľnú, dekoratívnu a portrétnu tvorbu (prelom 19. a 20. storočia) hľadaním foriem medzivojnového obdobia, umenia v službách nacionálnych otázok, cez povojnovú éru formálnej sochy a monumentálnych realizácií v architektúre až po neskoršie, konceptuálne a postmoderné prístupy. Expozícia predstavuje časozberný (štýlový) prierez zbierkou aj samotným prístupom a nahliadaním na funkciu a vnímanie sochy v kontexte aktuálnych spoločenských tém (náboženstvo, realizmus, ideológia, ekológia, politika, pamäť, gesto, čas, vonkajší a vnútorný priestor). 

Prezentácia komorného sochárstva je úzko prepojená so sochárskymi realizáciami vo verejnom priestore. Monumentálne realizácie od polovice 20. storočia definovali verejný priestor mesta Košice, ktoré vychádzali z medzinárodnej sympoziálnej tradície (Sochárske sympózia v kove vo VSŽ a Sympózia v kameni vo Vyšných Ružbachoch). Tieto aktivity zastrešovala od 60. do 80. rokov Východoslovenská galéria, ktorá tak v súčasnosti disponuje bohatým archívnym (projektovým a fotografickým) materiálom, ktorý je súčasťou výstavy v podobe digitálnej webovej databázy ako on-line katalóg sôch vo verejnom priestore mesta Košice. Rozšírením kontextu sochárstva s dôrazom na kultúrnu politiku mesta je exteriérová prezentácia z rôznych príčin odstránených sôch, ktoré dnes spravuje Depozitár mesta Košice. Virtuálny komentár ilustruje zaniknuté, resp. nezvestné sochárske realizácie, ktoré sú pietnou pripomienkou súvisiaceho vzťahu sochárskeho diela ako najviac angažovaného média v oblasti politiky, kultúry a ideológie. Výstavný projekt predstavuje odbornej i laickej verejnosti náhľad do zbierkového fondu, jeho histórie a stratégie budovania zbierky a v neposlednom rade podnecuje diskusie ohľadom verejného priestoru s jeho rozdielne vnímanými estetickými kritériami.

Výstavu tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Odborná spolupráca: Krajský Pamiatkový úrad-Košice, Mesto Košice

Comments are closed.