Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

trvanie: 17. 12. 2020 – 25. 8. 2021
kurátorka: Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstava Umením a slovom vznikla v úzkej súčinnosti Východoslovenskej galérie a Opátstva premonštrátov v Jasove. Udalosť 900. výročia založenia Rádu premonštrátov poskytla vhodnú príležitosť k zostaveniu výstavného projektu, ktorý verejnosti predstavuje kultúrne a historické dedičstvo Jasovského opátstva s napojením na dejiny zbierkového fondu galérie.  

Od stredoveku cez obdobie baroka až po likvidáciu kláštora v roku 1950 vybudovali premonštráti v Jasove bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. Interpretačnou rovinou výstavy je dochovaná umeleckohistorická zbierka s odkazmi na históriu premonštrátov od stredoveku po súčasnosť. Zbierka rádu je predstavená v širších kontextoch s presahmi do hlavných okruhov premonštrátskeho kultúrneho dedičstva – výtvarné umenie, knižnica, archívne dokumenty, paramenty a architektúra. Štruktúra výstavy nemá formu chronologického výkladu. Tvoria ju sekcie tematizujúce kultúru, vzdelanie a Boží kult, imperatívy typické pre premonštrátsky rád.

Výstavené predmety ako doklady premonštrátskeho genius loci sa po viac ako polstoročí prvýkrát opäť stretávajú v pôvodnom kontexte ich premonštrátskej proveniencie. Reprezentujú vysoký kultúrny a umelecký status opátstva, rovnako demonštrujú historickú pamäť komplexu kláštora.

Zámerom výstavy nie je reprezentatívna rekonštrukcia zbierky, čo znemožňujú dodnes citeľné stopy po násilnom zásahu totalitnej moci v roku 1950, kedy bola zbierka naposledy kompletná na svojom pôvodnom mieste. Ide skôr o sondu do jej súčasného stavu a zmapovanie potenciálu jej umeleckého a historického významu.

Prioritou prezentácie na pôde Východoslovenskej galérie je taktiež sprístupnenie vzácneho a dlhodobo neprístupného kultúrneho dedičstva širokej a odbornej verejnosti. Je výsledkom zdarnej spolupráce štátnej a cirkevnej inštitúcie v dialógu o ochrane a poznávaní spoločných kultúrnych a pamiatkových hodnôt a to aj napriek problematickým miestam z minulosti. Časť diel opátstva bola ako konfiškát v roku 1957 pridelená do zbierky Východoslovenskej galérie, z ktorej sa v roku 2008 vrátila rádu. Výstava danú skutočnosť neobchádza a naopak priznáva túto okolnosť vývoja galerinej zbierky. O jej preklanutí svedčí dobrá spolupráca s rádom pri zapájaní uvedených diel do výstav VSG.

V rámci ústrednej témy výtvarného umenia je špecifikom v koncipovaní výstavy jej muzeálny aspekt, ktorý umožnil uplatnenie artefaktov od archívnych dokumentov, cez mapy až po knižné pamiatky. Vďaka týmto presahom sa návštevník ocitá v širšom kontexte chápania kultúrnej prevádzky kláštora.

Výstavný projekt Umením a slovom spája viaceré pamäťové inštitúcie a typy fondov (archívy, knižnice, múzeá), aby priniesol komplexý pohľad na centrálnu tému a predostrel súvislý vhľad do jednotlivých celkov bohatého kultúrneho dedičstva Rádu premonštrátov v Jasove.

Comments are closed.