7140+ Nové akvizície v zbierke VSG

otvorenie výstavy: 20. 2. 2020
trvanie výstavy: 21. 2 . 2020 – 2. 8. 2020
kurátori: Miroslav Kleban, Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstavný projekt 7140+ verejnosti predstavuje nové diela získané do zbierky Východoslovenskej galérie v rokoch 2015-2020. Ambíciou výstavy je prezentovať Východoslovenskú galériu – múzeum umenia ako pamäťovú a zbierkotvornú inštitúciu, ktorá nadobúda, uchováva, prezentuje a odborne zhodnocuje kultúrne dedičstvo Slovenska.

Prezentovanými akvizíciami získala galéria do svojej zbierky kvalitné diela s regionálnym a stredoeurópskym významom. Zbierkový fond uchovávaný galériou tak naďalej aktuálne vypovedá o súčasnosti a minulosti výtvarného života na východnom Slovensku s presahom do stredoeurópskeho priestoru.

Výstavou chceme verejnosti predstaviť výsledok práce odborného tímu galérie, ktorý výskumom ťažiskových tém zbierkového fondu systematicky vybudoval kolekciu nových akvizícií v počte 207 diel, z ktorých je vystavený tento reprezentatívny výber. Ide o odbornú prácu pre návštevníka bežne neprístupnú a neviditeľnú. Predstaviť jej výsledok znamená zhodnotiť niekoľko rokov výskumu, komunikácie a práce v teréne, čím sa efemérna povaha tejto činnosti pretavuje do konkrétneho hmotného výsledku.

Výstava predstavuje rôznorodý celok od umenia 19. storočia až po súčasnosť. Diela sú inštalované nezávisle na chronologickom poradí, výtvarnej technike či štýlovom zaradení. Ich vystavenie v spoločnom celku je výpoveďou o ich kompaktnej identite (aj napriek odlišnostiam) ako nedielnej súčasti jedného zbierkového fondu. Rozpory či dokonca paradoxy, ktoré vytvárajú „spolu susediace“ diela, inštalované naprieč dejinami 19. až 21. storočia sú hodnovernou výpoveďou o trvácnosti kultúrnej hodnoty prezentovaných diel, kedy estetický a štýlový aspekt, ani subjektívny dojem nehrá rolu.

Zbierkový fond galérie sa zameriava na štyri ťažiskové okruhy – umenie 19. storočia, medzivojnové obdobie, najmä avantgardné presahy Košickej moderny, povojnové umenie a najnovším okruhom je súčasné umenie. Akvizičná stratégia galérie sa sústreďuje na dopĺňanie autorských kolekcií najvýznamnejších umelcov zbierky a rovnako tak aj na dopĺňanie jednotlivých jej tematických súborov. Galéria diela získala najmä kúpou, ale tiež darom a prevodom.

Nadobudnuté diela dopĺňajú a obohacujú všetky hlavné okruhy zbierky. Dôležitým faktorom v akvizičnom procese bolo vytvorenie nového ťažiskového okruhu, ktorým sú diela súčasného umenia. Vytvárajú doteraz absentujúci súbor tvorby súčasných umelcov nultej generácie.
Úlohou zbierkovej a pamäťovej inštitúcie, akou je galéria, je uchovávanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Je našim úspechom predstaviť svojim návštevníkom kvalitnú umeleckú kolekciu, ktorou lepšie poznávame vlastné korene a ktorú zaraďujeme do kultúrneho dedičstva patriacemu spoločne nám všetkým. Aktuálne ho vo Východoslovenskej galérii kvantifikujeme počtom diel 7140+.

Nákup nových akvizícií podporili Košický samosprávny kraj a Fond na podporu umenia.

Comments are closed.