Cesta k monografii František Veselý – Predvídania o krajine

Tvorba Františka Veselého rezonuje vo Východoslovenskej galérii už od roku 2018, kedy kurátor Miroslav Kleban pripravil jeho samostatnú výstavu. Výskum tohto nadčasového umelca výstavou však neskončil. Hoci pri príležitosti výstavy vznikol sprievodný katalóg František Veselý - Krajina nového typu, materiál a získaná fotodokumentácia jeho diel viedli Miroslava Klebana v spolupráci s Markom Vatehom k zostaveniu monografie, ktorá podrobne mapuje Veselého dielo. Dôsledné a objavné monografické spracovanie tvorby autora, ktorý bol dlho prehliadaný a nebol známy širšej kultúrnej verejnosti ocenila Rada galérií Slovenska BIELOU KOCKOU⁴ v kategórii edičný projekt. V tomto článku sa môžete dozvedieť viac o motivácii kurátora a jeho práci, ktorá viedla k monografii František Veselý - Predvídanie o krajine.

Od roku 2016 sa v galérii snažíme systematicky pracovať so zbierkovým fondom. Rôznorodosti jednotlivých diel sa snažíme dať konkrétny obsah k aktuálnym témam, alebo pristupovať k zbierke na základe historických období. V zbierke Východoslovenskej galérie je množstvo autorov, ktorým sa za takmer posledných 70 rokov nedostalo náležité uznanie, či dôsledné kunsthistorické spracovanie ich tvorby.

Rodák zo Stropkova, František Veselý, bol jedným z tých zabudnutých autorov. Nie že by nebol verejnosti známy, počas svojho života bol veľmi aktívny v tvorivej i výstavníckej činnosti, ale po jeho smrti v roku 2001 sa na neho akoby pozabudlo. Preto aj vďaka možnosti intenzívneho zhodnocovania zbierkového fondu galérie prišli na rad autori, ktorí doposiaľ s náležitým odstupom času neboli monograficky a expozične spracovaní. František Veselý pre mňa osobne nebol neznámym autorom. Nakoľko pochádzam z regiónu severovýchodného Slovenska poznal som jeho predškolské práce už v mojich školských časoch. V tom čase existoval jeden katalóg s dielami, ktoré vznikali ako príprava na vysokoškolské štúdium Veselého na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. O takmer 20 rokov neskôr, keď sme sa v galérii zaoberali tým, ako má vyzerať galéria 21. storočia, ako vystavovať tematické kolekcie alebo jednotlivých autorov, prišiel nápad pozrieť sa bližšie na povojnové umenie, ktoré je v galerijnej zbierke hojne zastúpené a z odstupom času zhodnotiť, resp. prehodnotiť naše nazeranie na umenie po roku 1945. S týmto konceptom sme boli konfrontovaní s ďalšími otázkami, napríklad jednou z nich bolo pre nás ako regionálnu galériu, práve ten problém, čo definuje región a ako sa umelec stane regionálnym alebo národným umelcom. To sú otázky, ktoré otvárajú nové diskusie nielen z pohľadu samotných umelcov, ale aj kultúrnych inštitúcií a ich poslania.

Solina – Bieszczady, september 1975 – Medzinárodný maliarsky plenér (súkromný majiteľ)

Po 17 rokoch od poslednej kolektívnej výstavy bol František Veselý zaradený do výstavného projektu „Po moderne – metropola východu 1945 – 1989, v kurátorskej koncepcii Petra Tajkova. Táto výstava prezentovala mnohých autorov, ktorých kvalita bola podceňovaná, alebo neobjavená. A tak som sa  rozhodol vymaniť Františka Veselého z povedomia lokálneho umelca a pozrieť sa na jeho prácu súčasným kurátorským prístupom. To ponúkala už samotná tvorba, ktorá je naozaj nadčasová a na obdobie socialistického realizmu aj pomerne netypická pre oficiálne kruhy. Bola to práve aktuálnosť a reflexia ekologických tém podané miestami až metafyzickým, či veristickým jazykom maľby, ktorá rozhodla o výstave Františka Veselého v roku 2018.

Výstava František Veselý - Krajina nového typu 2018 (foto: Ondrej Rychnavský)

Už na jar v roku 2018 začala tá najzaujímavejšia časť, samotná práca v teréne a pátranie po dielach mimo štátnych zbierok. V tomto prípade sa ukázali veľmi nápomocné sociálne siete a ústretovosť Stropkovčanov, ktorí sa priatelili alebo inak osobne poznali Františka Veselého. Preto patrí veľká vďaka žurnalistke Marte Szattlerovej, taktiež stropkovskej rodáčke, ktorá osobne poznala Veselého a vo veľkej miere mi pomohla dostať sa k takmer celej jeho pozostalosti. Tá je dodnes uchovávaná v nenápadnom modrom domčeku na Majerskej ulici v centre Stropkova, ktorý bol Veselého domovom i ateliérom.

Dom Františka Veselého v Sropkove

Východoslovenská galéria vlastní vo svojej zbierke najväčší počet diel zo všetkých galerijných inštitúcii, avšak vzhľadom k celkovému počtu diel, je to len malé torzo Veselého tvorby. Musím však uznať, že moji predchodcovia vybrali do zbierky naozaj kvalitné, povedal by som až ikonické diela, ktoré dnes reprezentujú Veselého tvorbu. Na výstavu by však nestačili všetky diela zo štátnych zbierok, preto bolo potrebné prejsť celú pozostalosť, čo trvalo niekoľko týždňov a následne urobiť výber zhruba 80 diel, ktoré boli expozične prezentované od 26. júna do 21. októbra 2018.

František Veselý - Po sezóne, 1979, Východoslovenská galéria

František Veselý - Civilizačné predjarie, 1982, Východoslovenská galéria

Celú pozostalosť, ktorá sa nachádza v dome na Majerskej ulici spravuje poverením rodiny Marko Vateha, Veselého osobný priateľ a spoluautor textovej časti v novej monografii. Počas niekoľkých návštev pri výbere diel sa nám podarilo nafotiť celú pozostalosť – od olejov na plátne až po novoobjavené kresby a náčrty, ktoré boli v dome uchované. Práve tieto kresby ma osobitne zaujali, najmä tým, že nikdy predtým neboli vystavované a príkladne ilustrujú premýšľanie autora nad finálnym dielom. Dom Františka Veselého je v podstate zakonzervovaný v čase, rovnako aj vedľajšia prístavba domu, ktorá slúžila ako ateliér. Pri príprave výstavy sa nám podarilo nájsť mnoho dokumentácie, osobných spomienok, pohľadníc a dokonca fotografií, ktorých autorom bol Veselý. Mnohé z fotografií poslúžili ako predobraz k výsledným kompozíciám na plátne. K výstave bol vydaný menší sprievodný katalóg a po skončení výstavy sme logicky a prirodzene nadviazali na tieto snahy a uvedomili sme si, že František Veselý si zaslúži monografické spracovanie, ktoré prvýkrát zhodnotí jeho tvorbu a vráti ho do našich dejín umenia. Vďaka monografickému spracovaniu sa podarilo zdigitalizovať takmer všetky známe práce, ktoré sú v publikácii radené chronologicky.

Monografia František Veselý - Predvídanie o krajine, 2019

Našou výhrou v súťaži Biela kocka, ktorú organizuje Rada galérii Slovenska, sme tak Františka Veselého zviditeľnili o niečo viac, ako sme plánovali. Preto sa z tohto ocenenia úprimne tešíme a verím, že stále aktuálne dielo Františka Veselého osloví čo najviac ľudí. Chcel by som sa osobitne poďakovať kolegovi Valérovi Bakajsovi za pomoc pri koordinácii a produkcii výstavy i grantovej schémy Fondu na podporu umenia, ktorý finančne podporil vznik monografie. Taktiež moja vďaka patrí správcovi pozostalosti a spoluautorovi Markovi Vatehovi, mestu Stropkov, ktoré tiež finančne podporilo vznik tejto publikácie, riaditeľke Východoslovenskej galérie Dorote Kenderovej za možnosť robiť slobodný a profesionálny výskum, grafikovi Jozefovi Tušanovi a všetkým kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom participovali, či už pri príprave výstavy alebo monografie.

Miroslav Kleban

Comments are closed.