House of Mine

Projekt House of Mine skúma rôzne úrovne základného konceptu domu a domova. Čo je domov? Čo pre nás znamená? Ako nás formuje, ovplyvňuje naše rozhodnutia a našu budúcnosť?  Chápanie domova sa dotýka mnohých úrovní našej existencie. Od vnútorného psyché cez fyzickú formu interiéru domova až po náš spôsob správania sa v spoločnosti. Domov je jedným zo základných potrieb človeka, žiaľ nie každému z nás je tento “stavebný” prvok dopriaty.

Veríme, že umenie má silu provokovať, otvárať pálčivé otázky, kritizovať stav vecí, ale aj spájať, mediovať a odľahčovať. Starý meštiansky dom na Alžbetinej 22 - sídlo VSG, sa preto stane domovom rôznorodých komunitných aktivít, pri ktorých budeme prepájať majoritnú spoločnosť so zraniteľnými skupinami, vytvárať nové vzťahy a priateľstvá, prinášať súčasné umenie už existujúcej a novej skupine návštevníkov. Jedným so základných pilierov tolerantnej spoločnosti je trávenie zmysluplného času v rôznorodej spoločnosti s ľuďmi, ktorí sa líšia či už jazykovo, telesne, nábožensky, etnicky, alebo sú sociálne a ekonomicky znevýhodnení.

Na východnom Slovensku v súčasnosti čelíme vážnym problémom nenávistných prejavov, intolerancie, rasizmu a xenofóbie. Európska komisia proti rasizmu a intolerancii zverejnila v decembri 2020 výskum o monitorovaní ľudských práv na Slovensku. Podľa štúdie došlo v niektorých oblastiach diskriminácie k zlepšeniu, stále však zaznamenávajú prejavy nenávisti voči náboženským, etnickým alebo iným menšinovým skupinám, ako sú rómska komunita, židia, moslimovia či černosi. Veľa ľudí z rómskej populácie musí stále žiť v osadách pod segregáciou, štrukturálnou diskrimináciou a extrémnou chudobou (ECRI SPRÁVA O SLOVENSKEJ REPUBLIKE – Šiesty monitorovací cyklus). Vo svetle aktuálnych udalostí týkajúcich sa vojny na Ukrajine, keď ľudia utekajú zo svojich domovov, vnímame silnú potrebu reagovať a práve koncept domova je niečo, čomu všetci rozumieme, po čom všetci túžime a čo nás všetkých spája.

Radi by sme zmiernili tieto netolerantné prejavy a ukázali, že každý je cennou súčasťou našej spoločnosti. Svojimi inovatívnymi programami chceme prispieť k zlepšeniu situácie a budovať chápavú a demokratickú spoločnosť. Preto sme v spolupráci s našimi kolegami, Nórskymi partnermi, umelcami, mediátormi, komunitnými pracovníkmi, priateľmi galérie pripravili bohatý program, ktorý veríme, privedie do našej galérie mnoho nových tvárí. Takéto inkluzívne projekty menia paradigmu elitnej inštitúcie, umožňujú pochopiť, že spoločné umelecké alebo iné aktivity vytvorené ľuďmi s rôznymi životnými skúsenosťami nám dávajú nový pohľad na svet a otvárajú nové obzory.

Náš inkluzívny prístup bude flexibilný, tvorivý proces, ktorý zabezpečí rovnaký prístup k umeniu pre všetky marginalizované skupiny vrátane ľudí s telesným postihnutím, problémami duševného zdravia, ktorí budú participovať či už ako diváci, umelci, lektori alebo účastníci. Chceme pochopiť, aké sú konkrétne prekážky pre konkrétne komunity, pracovať inkluzívnym spôsobom a uistiť sa, že sa všetci zúčastnení budú u nás cítiť vítaní.

Aktivity

🖼️  Séria medzinárodných výstav
Tri výstavy súčasných umelcov a umelkýň, ktoré nám priblížia témy domova, s rôznym ohľadom na ekológiu, psychológiu, psychoanalýzu, či inštitúcionálnu kritiku. Výstavy budú pozostávať z niekoľkých site-specific projektov umiestnených na Alžbetinej ulici 22 v Košiciach.

🏠 Housewarming – program pre širokú verejnosť
Houswarming aktivity budú pozostávať z prednášok, diskusií a inkluzívneho workshopu pre širokú verejnosť. Tieto programy pomôžu nastaviť dlhodobú stratégiu a kontinuitu na ďalšie roky aj po skončení tohto projektu.

🪑 At My Place – Inkluzívne aktivity pre deti a mládež
Hlavným cieľom tejto aktivity je motivovať deti a tínedžerov menšinových skupín opustiť svoju komfortnú zónu bez akéhokoľvek stresu a zúčastniť sa vzdelávacích aktivít s majoritnými skupinami.

☕  Čaj o piatej – aktivity pre seniorov
Tieto programy budú pozostávať z komentovaných prehliadok a tvorivých dielní pre seniorov. Na spolupráci sa bude podieľať aj partnerka projektu, umelkyňa Lise Wulff.

🧑🎨 Špecializované rezidencie
Náš rezidenčný projekt bude špecializovaný na prelínanie sa súčasného umenia a iných disciplín, akými sú architektúra, urbanizmus, sociálne bývanie atď. Chceme spolupracovať s kreatívcami, ktorých aktivity nám pomôžu v hlavných zámeroch nášho projektu.

✈️ Projektové stretnutia – kultúrni profesionáli
Veríme, že vzájomná komunikácia, kultúrna výmena a návštevy zamestnancov, z miest a krajín našich partnerských organizácií sú kľúčové pre
1) bezproblémové riadenie projektu
2) konzultáciu projektu
3) bezproblémovú administratívu
4) študijné pobyty, job shadowing, výmena know-how
5) návšteva umeleckých ateliérov
6) príprava ďalšej a budúcej spolupráce.

Poďakovanie Grantom EHP

Projekt House of Mine získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v celkovej sume 106 490 eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 15 974 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90 percent priemeru EÚ.

Všetky projekty sú spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 15 percent.

Kontaktné osoby

VSG: Štefánia Ďuricová, duricova@vsg.sk
Koordinátorka: Zuzana Kupcová, kupcova.zu@gmail.com
NITJA: Monica Holmen, koordinator@nitja.no
LISE WULFF: lise@lisewulff.com

Názov projektu: House of Mine

Trvanie projektu: Október 2022 – Apríl 2024
Číslo projektu: CLT03041
Výška podpory: 106 490,00 €
Spolupfinancovanie: 5610 €
Žiadateľ: Východoslovenská galéria
Partner 1: Nitja senter for samtidskunst
Partner 2: Lise Wulff

Základné dokumenty
Hlavná projektová zmluva

Partnerské zmluvy:
Partnerská zmluva s NITJA
Partnerská zmluva s Lise Wulff


Trvanie projektu:
Október 2022 – Apríl 2024

#EEAgrants #houseofmine

Comments are closed.