Kreatívna súťaž – Umenie a priateľstvo nepoznajú hranice

Rád kreslíš, maľuješ, modeluješ, jednoducho tvoríš? Zapoj sa do našej kreatívnej súťaže a získaj sadu umeleckých pomôcok, voľné vstupy do galérie a na Kreatívny labyrint. Najlepší pre svoju triedu vyhrajú pútavú komentovanú prehliadku výstavou Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa s workshopom vo Východoslovenskej galérii.

Zadanie
Žiaci nie sú vo svojej kreativite obmedzení formátom ani technikou, k ich výtvoru je potrebné doložiť meno žiaka, školu, ktorú navštevuje, ročník, názov práce. Nosnou témou je priateľstvo a umenie, ktoré nie sú limitované štátnymi hranicami, odlišnými kultúrami či jazykom.

Čo môžeš vyhrať
Dvaja najlepší autori (jeden žiak základnej školy a jeden žiak strednej školy) získajú darčekový balíček a pre svoju triedu bezplatný vstup do galérie s komentovanou prehliadkou a kreatívnym workshopom. Pre ocenených autorov 2. a 3. miesta (ZŠ aj SŠ) máme pripravené darčekové balíčky, ktorých súčasťou sú bezplatné vstupy na Kreatívny labyrint a množstvo šikovných a praktických pomôcok. Práce budú hodnotiť odborní zamestnanci VSG.

Trvanie súťaže
Zapojiť sa môžete zaslaním práce buď jednotlivo, alebo prostredníctvom škôl. Školy môžu poslať práce zapojených žiakov hromadne (pri objekte stačí zaslať jeho fotodokumentáciu). Zasielať práce môžete od 20.1.2020 do 15.2.2020 na adresu: Mgr. Lucia Lendelová, PhD., Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom na lendelova@vsg.sk.

Štatút súťaže:
1. Usporiadateľ: Usporiadateľom súťaže UMENIE A PRIATEĽSTVO NEPOZNAJÚ HRANICE
je Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 82. Usporiadateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len “Štatút”).
2. Trvanie súťaže: Súťaž sa uskutočňuje v termínoch od 20. 1. 2020 do 15. 2. 2020.
3. Zámer: Cieľom súťaže je podpora a propagácia výstavy Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa a propagácia programov VSG pre školy a deti.
4. Podmienky účasti:
a) Súťaž je určená pre deti základných a stredných škôl. Prihlásiť prácu, zaslaním na adresu Mgr. Lucia Lendelová, PhD, Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001, môže zákonný zástupca/učiteľ dieťaťa.
b) účastník súťaže nemôže byť zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
c) Súčasťou výtvoru musí byť: meno autora, škola, trieda, ktorú navštevuje, názov kresby/maľby/objektu, kontaktná adresa (ak výtvor neposiela škola). Tieto údaje môže dieťa perom napísať na zadnú stranu výkresu/papiera, na ktorom je jeho kresba/maľba, pri objekte je potrebné poslať údaje spolu s fotodokumentáciou.
5. Pravidlá a priebeh súťaže:
a) Súťaž je vyhlásená jej zverejnením na stránke vsg.sk
b) Do výberu komisiou bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý splní súťažné zadanie. Posúdenie splnenia súťažného zadania je v kompetencii Usporiadateľa súťaže.
c) Vyhlásenie výsledkov prebehne do troch dní od skončenia súťaže, ocenení výhrou budú traja súťažiaci zo základnej školy a traja súťažiaci zo strednej školy, výhra predstavuje sadu umeleckých pomôcok, voľný vstup do galérie a na Kreatívny labyrint.
d) Výherca súťaže bude uverejnený na stránke vsg.sk, www.facebook.com/kreativnylabyrint a zároveň kontaktovaný Usporiadateľom prostredníctvom školy, alebo kontaktnej adresy a bude mu odovzdaná výhra.
6. Osobné údaje: Každý účastník udeľuje zúčastnením sa v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a údaje môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely marketingovej komunikácie Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa. Na webovej stránke bude zverejnené meno, priezvisko, ročník a škola, ktorú dieťa navštevuje a foto práce.
7. Osobitné ustanovenia: a) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže. Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou nepeňažnej kompenzácie.
8. Platnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na oficiálnej facebookovej stránke Východoslovenskej galérie.

Comments are closed.