Novinky z knižnice

Logo

Knižnica VSG má svoje vlastné logo. Jeho autorom je náš grafik Jozef Tušan. Vizuálne vychádza z loga galérie. Odvoláva sa na knihy poukladané v polici vedľa seba – obraz, typický pre každú knižnicu. Pre tú našu je o to význačnejší, že infraštruktúra knižnice s geometrickým policovým systémom je hlavným vizuálnym prvkom jej interiéru. S logom Knižnice VSG sa budete môcť stretnúť pri programoch knižnice, výmene publikácií a želáme mu, aby sa stal rozpoznateľným znakom pre všetkých návštevníkov knižnice.

Akvizície

Posledné mesiace priniesli do Knižnice VSG okrem nových čitateľov a zaujímavých vzdelávacích programov aj nové akvizície do knižničného fondu. Proces ich výberu a nákupu prebiehal od minulého roka. Jednou z priorít pri obnovení fungovania knižnice bola obnova systematickej akvizície. Knižnica tak aktuálne nadobudla takmer 110 nových titulov. Výstupom akvizičného projektu je nákup odbornej literatúry, ktorej výber je cielenou kompenzáciou dlhodobého výpadku. Návrh vypracovali pracovníci galérie podľa zváženia výskumných priorít VSG a ponuky na knižnom trhu. Predkladaný projekt má silné opodstatnenie pre celkové nastavenie akvizičnej stratégie, ktorá absentovala takmer 10 rokov. Jej cieľom je zvýšenie odbornej kompetentnosti fondu Knižnice VSG. Koncepciou pri výbere publikácii bolo doplnenie existujúcich častí fondu (staré umenie, architektúra, nové súpisy pamiatok, monografie výtvarníkov) a zároveň budovanie nových obsahových celkov (dizajn, móda, sociológia mesta a verejného priestoru, kurátorské štúdiá, muzeológia, galerijná pedagogika). Výsledný korpus titulov je rozsiahly a významne koriguje rokmi naakumulovaný deficit aktuálnej spisby. Od leta intenzívne prebieha katalogizácia nových titulov do knižničného informačného systému. Za spoluprácu sa chceme poďakovať kníhkupectvu Artforum v Košiciach. Projekt bol podporený Fondom na podporu umenia.

Najnovší prírastok

Kniha z vydavateľstva Taschen s názvom Type. A Visual History of Typefaces and Graphic Styles, Vol. 1 predstavuje novú obsahovú časť knižničného fondu VSG. Dejiny typografie a grafických štýlov už v knižnici máme, preto výber tohto titulu vhodne zapadá do už exitujúcej štruktúry a zároveň ju dopĺňa o medzinárodný kontext. Obsah publikácie sa zameriava najmä na obdobie do 19. do polovice 20. storočia, kedy vývoj písma a tlače zaznamenal nebývalý rozmach čo do štýlov a technológií. Cieľovou skupinou pre tento titul sú študenti výtvarných odborov, ale tiež historici umenia a kultúry.

Akvizície knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.