Pracovná ponuka – Správca budov, majetku a údržbár

Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu Správca budov, majetku a údržbár. Svoju žiadosť a ostatné požadované doklady zasielajte emailom na adresu: mackanicova@vsg.sk do 31.mája 2021, vrátane alebo poštou na adresu: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001 Košice.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office – Word, Excel, Internet Explorer – pokročilý,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • manuálna zručnosť na drobné opravy  a údržbu

Iné kritéria a požiadavky:

 • príjemné vystupovanie,
 • flexibilnosť,
 • komunikatívnosť,
 • precíznosť, dôslednosť
 • odolnosť voči stresu
 • koncepčná činnosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Platové podmienky:

V zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR zákona č. 388/2018 Z. z. platová trieda  5, a 6 ,I. stupeň 692,- Eur, /757,60Eur / zaradenie do ďalšieho stupňa bude podľa dosiahnutého vzdelania a započítateľnej praxe.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

                                                                                                                            

Comments are closed.