Súťaž: Tu stojím ja!

MÁME VÝHERCOV!

Veľmi nás teší každá jedna práca, ktorú nám pošlete, či už do súťaže, alebo ako reakciu na online kreatívne úlohy z platformy Doma s VSG. Uzavreli sme súťaž Tu stojím ja!, venovanú aktuálnej sochárskej výstave. Predstavujeme vám našich víťazov, ktorí sa popasovali s úlohou vymyslieť a vytvoriť sochu, objekt vo verejnom priestore.

1. miesto Lucia Kaduková, 14 r.
2. miesto Viktória Krajňáková, 13 r.
3. miesto Dušan Balog, 11 r.

Srdečne im gratulujeme a veríme, že ich darčeky od nás a nášho zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja, potešia 😉

Kreatívna súťaž pre žiakov základných škôl k výstave Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG

K našej aktuálnej výstave Telo, forma a gesto sme si pre teba pripravili skvelú súťaž, v ktorej môžeš vyhrať smart hodinky a ďalšie super ceny, ktoré do súťaže venoval náš zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj. Ak si našu výstavu navštívil, videl si množstvo zaujímavých sôch a objektov z našej zbierky, starých, nových ale aj takých, ktoré boli kedysi umiestnené vonku vo verejnom priestore. A práve soche vo verejnom priestore sa naša súťaž venuje.

Verejný priestor totiž veľmi ovplyvňuje to, ako sa nám v meste žije. Je to priestor, ktorý používame všetci. Chodníky, cesty, parky, námestia a rôzne pešie zóny. Vo verejnom priestore sa stretávame, rozprávame, obchádzame sa na chodníkoch, stojíme na červenej, bicyklujeme sa alebo sa zhromažďujeme na rôznych podujatiach.

Začni si tento priestor okolo seba všímať. Ako by sa podľa teba dal skrášliť? V minulosti sa vonku umiestňovali sochy, fontány, mozaiky.... Veľmi by nás zaujímalo, ako by vyzeral tvoj návrh na realizáciu vo verejnom priestore. Nakresli, namaľuj, vymodeluj (alebo použi akúkoľvek techniku, ktorá ti je blízka) čo ti napadlo. Nezabudni svoju sochu umiestniť aj do nejakého priestoru, môže to byť napríklad park alebo námestie, neboj sa aj vymyslieť si vlastnú krajinu.

Svoj výtvor odfoť a pošli nám ho mailom na adresu filipiakova@vsg.sk, alebo nám ho môžeš priamo zaslať na adresu: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04012 Košice.

Súťažíme od 22. 10. 2020 – 30. 11. 2020 😊

Štatút súťaže:
1. Usporiadateľ: Usporiadateľom súťaže Tu stojí ja!
je Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 82. Usporiadateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len “Štatút”).

2. Trvanie súťaže: Súťaž sa uskutočňuje v termínoch od 22. 10. 2020 do 30. 11. 2020. Účastníci musia svoje práce zaslať najneskôr do 30. 11. 2020.

3. Zámer: Cieľom súťaže je podpora a propagácia vzdelávacích programov a online platformy Doma s VSG.

4. Podmienky účasti:
a) Súťaž je určená pre deti a mládež základných škôl (6 – 15 rokov). Súťažiaci /zákonný zástupca môže prihlásiť jednu prácu, ktorá spĺňa podmienky zadania – vytvorenie návrhu sochy, objektu vo verejnom priestore (reálnom alebo fantazijnom) ľubovoľnou technikou. Výtvor je potrebné zaslať na adresu usporiadateľa, alebo odfotiť (v prípade veľkorozmerných prác alebo objektov) a poslať emailom na filipiakova@vsg.sk.
b) účastník súťaže nemôže byť zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
c) Súčasťou výtvoru musí byť: meno autora, vek, názov práce, kontaktná adresa, telefónny kontakt.

5. Pravidlá a priebeh súťaže:
a) Súťaž je vyhlásená jej zverejnením na stránke vsg.sk, www.facebook.com/kreativnylabyrint/
b) Do výberu komisiou bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý splní súťažné zadanie. Posúdenie splnenia súťažného zadania je v kompetencii Usporiadateľa súťaže.
c) Vyhlásenie výsledkov prebehne do siedmich dní od skončenia súťaže, ocenení výhrou budú traja súťažiaci, ktorých vyberie odborná porota. Výhra predstavuje darčekové predmety (Smart hodiny, súprava teromoska s hrnčekmi, zápisník s perom) od zriaďovateľa KSK a balíček kreatívnych pomôcok (zápisník a umelecké potreby) od VSG.

d) Výherca súťaže bude uverejnený na stránke vsg.sk, www.facebook.com/kreativnylabyrint a zároveň kontaktovaný Usporiadateľom, prostredníctvom kontaktnej adresy a bude mu odovzdaná výhra osobne v galérii alebo poštou podľa dohody

6. Osobné údaje: Každý účastník udeľuje zúčastnením sa v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a údaje môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely marketingovej komunikácie Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa. Na webovej stránke bude zverejnené meno, priezvisko, foto práce, vek alebo trieda ZŠ.

7. Osobitné ustanovenia: a) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže. Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou nepeňažnej kompenzácie.

8. Platnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na oficiálnej webovej a facebookovej stránke Východoslovenskej galérie.

Comments are closed.