Všeobecné pravidlá súťaže na FACEBOOKU

Usporiadateľ súťaže:
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 82, (ďalej len "miesto konania súťaže").

Miesto priebehu súťaže:
Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len "miesto konania súťaže").

Podmienky účasti v súťaži:
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php

Odovzdanie výhry:
Výherca je informovaný o výhre, v rámci vyhodnotenia súťaže usporiadateľom a je kontaktovaný na FACEBOOKU cez osobnú správu. Výhru si môže následne prevziať osobne v sídle Východoslovenskej galérie, alebo mu bude zaslaná poštou.
Organizátor si, pred odovzdaním výhry, vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.
V prípade, že výherca nereaguje na správu od usporiadateľa a nevyzdvihne si výhru do 14 dní odo, výherca stráca právo na získanie výhry.

Ďalšie dôležité podmienky Súťaže:
Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Prípadné námietky ku priebehu súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).
Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá  prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.
Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

Comments are closed.