VSG stojí pri kultúre

Stojíme pri kultúre - vyhlásenie

Umenie a kultúra sú nástroje, ktoré spoločnosť odjakživa spájajú. Sú súčasťou života nás všetkých, a to bez rozdielu veku, spoločenského postavenia, rasy, národnosti, vierovyznania, pohlavia, rodovej identity či sexuálnej orientácie. Umenie a kultúra sú odrazom stavu spoločnosti. Odkaz, ktorý po nás v oblasti kultúry zostane, bude v budúcnosti tvoriť základ pre reflexiu toho, akú dobu dnes žijeme.

Umenie, kultúra a vzdelanosť formujú charakter spoločnosti, a ak majú podmienky na slobodné rozvíjanie, podporujú princípy slobody a rovnosti všetkých ľudí.
Kroky ministerstva kultúry za posledný rok smerujú k ich okliešťovaniu, a tým k ochudobňovaniu slovenskej spoločnosti. Posilňujú záujmy majority nad minoritami a preferujú jednu formu kultúry na úkor jej rozmanitosti, čo považujeme za jasný dôkaz zlyhávania tohto rezortu v základných hodnotových nastaveniach.

My všetci potrebujeme funkčné a kompetentné ministerstvo kultúry, ktoré sa aktívne stará o svoje kmeňové inštitúcie. Potrebujeme ministerstvo, ktoré celoplošne podporuje rozvoj ustanovizní, nezávislých organizácií a jednotlivcov a iniciuje vznik nových príspevkových organizácií, aké chýbajú v jestvujúcej štruktúre. Potrebujeme ministerstvo, ktoré vytvára legislatívne a administratívne zázemie, reflektuje prax a vývoj umeleckej prevádzky a pružne reaguje na jej zmeny. Potrebujeme ministerstvo, ktoré v súčinnosti s ministerstvom financií zabezpečuje adekvátnu podporu a dotácie, ktoré obsadzuje riaditeľské pozície na základe odborne zostavených komisií a jasne definovaných kritérií.

Funkčné ministerstvo kultúry vytvára nezávislé a transparentné grantové prostredie, garantované odbornými komisiami. Opiera sa o hodnoty Európskej únie a dodržiavanie ľudských práv, víta a podporuje medzinárodné a medziodborové rozvíjanie slovenskej kultúry. Vychádza z dobrej praxe prerozdeľovania financií prostredníctvom Fondu na podporu umenia a aplikuje ju na ďalšie oblasti svojej kompetencie vrátane oblasti kultúry menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Umenie a kultúra ako nástroje scitlivovania a kultivácie hodnôt majú byť jednou z priorít štátu, a preto požadujeme na čele ministerstva kultúry osobnosť, ktorá bude zodpovedne vykonávať svoju funkciu, rôzne subjekty kultúry spoločne zastrešovať a nebude svojvoľne a diskriminačne obchádzať odporúčania odborných komisií.

Súčasná ministerka kultúry Ľ. Laššáková svojím konaním stratila našu dôveru. Stojíme pri kultúre a požadujeme bezodkladnú zmenu vedenia ministerstva kultúry.

Žiadame nové vedenie ministerstva kultúry, ktoré bude kompetentne, citlivo a so záujmom riadiť tento rezort, spolupracovať s poradnými orgánmi a rešpektovať hlasy umeleckých inštitúcií. Žiadame také ministerstvo kultúry, ktoré bude stáť pri kultúre.

https://stojimeprikulture.sk/

Comments are closed.