Zachránené ergo zreštaurované

Východoslovenská galéria je úspešným žiadateľom a realizátorom šiestich fáz reštaurovania výtvarných diel poškodených požiarom galérie v roku 1985. V rámci ochrany zbierkového fondu si galéria v rokoch 2017 – 2023 zvolila prioritu zreštaurovať požiarom vážne poškodené diela, ktoré po tragédii v roku 1985 ostali až do súčasnosti bez potrebného reštaurátorského zásahu.

Išlo o dlhodobý projekt reštaurovania, ktorý pozostával zo šiestich fáz a rátal s reštaurovaním približne stovky zbierkových predmetov. Výber diel do jednotlivých fáz postupoval podľa chronológie, umelecko-historického významu, rozsahu poškodenia a tiež na základe potreby revitalizácie trvalého fyzického uloženia v depozitári. Odbornými garantami a realizátormi boli zúčastnení reštaurátori Mgr. art. Ľudmila Zozuľáková a Mgr. art. Štefan Kocka, členovia Komory reštaurátorov SR.

Projekt prebiehal v rokoch 2017 až 2023. Počas neho sa s podporou FPU zreštaurovalo celkovo 86 zb. predmetov. V reštaurátorskom ateliéri Východoslovenskej galérie bolo z požiarom poškodených diel zreštaurovaných 27 zb. predmetov. Spolu tak bolo v danom období zreštaurovaných 113 diel výtvarného umenia s poškodením zapríčineným požiarom. Signifikantnou súčasťou projektu bola výstava Zachránené, uvedená vo Východoslovenskej galérii v roku 2019 a reprízovaná v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici v roku 2020. Výstava bola ocenená 2. miestom ceny Rady galérií Slovenska Biela kocka. V priebehu trvania celého projektu nechýbali bohaté sprievodné podujatia a prezentácie v médiách. Otvárali otázky ochrany zbierkového fondu a popularizovali odbornú činnosť pri zhodnocovaní kultúrneho dedičstva, uchovávanom v galériách a múzeách.

Poslednú šiestu fázu reštaurovania sme ukončili v máji roku 2023. Reštaurovaním prešlo 8 malieb v reštaurátorskom ateliéri Ľudmily Zozuľákovej. Išlo predovšetkým o diela 20. storočia zo súboru požiarom poškodených diel. Diela po reštaurovaní obohacujú nosnú kolekciu zbierky Východoslovenskej galérie s tvorbou autorov od 30. cez 60. až po 80. roky 20. storočia. Zreštaurovaná kolekcia pozostáva z autorských jednotlivín ako Imrich Oravec či Xénia Columby-Sinayová, ktoré nadväzujú na ich diela zreštaurované v skorších fázach. Časť kolekcie tvoria tiež poškodené diela z podujatia Bienále maľby, ktoré organizovala Východoslovenská galéria, kde dominujú konštruktivistické motívy a téma krajiny. Reprezentujúrozsiahly súbor zbierky galérie s tvorbou autorov posledných dekád 20. storočia. Po reštaurovaní diela dopĺňajú autorské kolekcie galerijnej zbierky a tematicky zbierku obohacujú o námety ako školstvo alebo výstavba verejného priestoru v 80. rokoch.

Návrat zreštaurovaných diel do kultúrnej prevádzky Východoslovenskej galérie zvyšuje kvalitu a atraktivitu zbierky, umožňuje hlbšie skúmanie ťažiskových výskumných tém a rozširuje prezentačné možnosti galérie. Zreštaurované diela od začiatku trvania projektu boli obratom pri návrate z reštaurátorského ateliéru zapájané do výstavných projektov VSG. Figurovali tak v nových kontextoch umeleckej interpretácie.

Sfinalizovaný projekt reštaurovania chceme koncom roka 2023 ukončiť interaktívnym výstupom s rovnomenným názvom Zachránené, ktorý na webe galérie uplatní atraktívnu prehliadku vybraných zreštaurovaných diel s príbehom a postupom ich záchrany. Plánuje odprezentovať zreštaurované diela v kontexte ich výskumu, digitálnych technológií, a tak ich uviesť širokej a odbornej verejnosti.

Východoslovenská galéria týmto spôsobom sleduje zviditeľnenie kultúrnych hodnôt v pôsobnosti galérie. Rozvíja a skvalitňuje výkon odbornej činnosti a starostlivosti o zbierkový fond, taktiež projektom podporuje vzdelávací dosah galérie smerom k verejnosti.

Súčasne je nosným zámerom projektu ukázať poslanie galérie a jej povinnosti pri ochrane svojich zbierkových predmetov. Poodhaliť verejnosti vnútorný chod galérie a poučiť ju o charaktere muzeálnej-galerijnej práce patrí k dlhodobým zámerom VSG. Len tak sa môže šíriť povedomie o spoločenskej potrebe kultúrnych inštitúcií a ich roly v súčasnom svete. Ochrana spoločného zvereného kultúrneho dedičstva je nielen zákonnou povinnosťou galérie, ale tiež jej službou spoločnosti, čo chce VSG sprostredkovať aj týmto odborným výstupom.

Maľba so zobrazením pohľadu na Spišskú Novú Ves z podujatia Bienále maľby z roku 1983 od Ilko Georgiev Ilieva utrpela typické požiarové poškodenia ako obhorenie oboch strán plátna a podrámu, taktiež zatečenie vodou pri hasení ohňa. Stav diela pred a po reštaurovaní:

Detail na sondy pri reštaurátorskom prieskume, ktoré odhalili stupeň dymom znečistenej maľby. Obhorené kraje plátna boli ošetrené spôsobom „strip line“, keď pás nového plátna umožňuje bezpečné upevnenie maľby na podrám.

Pohľady na postup reštaurovania diela ukazuje vysoký stupeň poškodenia maľby ohňom a vodou. Výsledok reštaurovania obnovuje pôvodnú farebnosť a tým aj estetický zážitok z diela. Dielo s názvom Bager patrilo k najvážnejšie poškodením dielam z reštaurovanej kolekcie 6. fázy projektu.

Maľba Premeny krajiny pri pohľade na prednú a zadnú stranu pred a po reštaurovaní. Dielo dostalo nový stabilnejší podrám.

Dielo od Imricha Oravca (Oravecz) z roku 1933 sa zaradilo k dielam prezentujúcim tvorbu obdobia košickej moderny. Patrí k typickým dielam autora s pohľadom na prácu na poli. V evidencii figurovalo ako jednostranné dielo. Zadná strana diela, ktorú aj sám autor považoval za sekundárnu a preto ju znehodnotil ťahmi štetca, však prezentuje zaujímavý vhľad do školskej každodennosti 30. rokov. V rámci tvorby autora zachytenej v galerijnej zbierke rozširuje dané dielo Oravcov tematický záber o túto pomerne raritnú civilnú tému, opatrenú tiež maliarovým signovaním. Po reštaurovaní maľbu evidujeme ako obojstrannú maľbu, ktorá prezentuje spôsob umelcovej práce a uvažovania.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Katarína Nádaská

Comments are closed.