Zásady spracovania osobných údajov

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Propagácia podujatí Východoslovenskej galérie

Návštevník dobrovoľne súhlasí s tým, aby Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 820 spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu fotografia, zvukový, zvukovo–obrazový záznam za účelom organizovania všetkých podujatí, súťaží a iných marketingových akciách, pri ktorých môžu byť vyhotovené a uverejnené podobizne návštevníka na sociálnych sieťach a webovej stránke za účelom marketingovej podpory podujatí Východoslovenskej galérie. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Poskytnutím osobných údajov nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: kontaktovať naše PR oddelenie na e–mail: cupkova@vsg.sk alebo na adrese: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice 040 01.

Odber newslettera
Udelením súhlasu odoberať newsletter, dotknutá osoba dáva súhlas, aby Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 820 spracúvala jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e–mailová adresa za účelom zasielania informačných správ – newsletterov. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa jeho udelenia. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: kontaktovať naše PR oddelenie na e–mail: cupkova@vsg.sk alebo na adrese: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice 040 01.
Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 1. 2020

Comments are closed.