Zelený kódex

Tento dokument zahŕňa základné princípy týkajúce sa ochrany životného prostredia, ktoré vyjadrujú postoj a poslanie Východoslovenskej galérie v tomto smere. Všetci zamestnanci inštitúcie sú s nimi oboznámení a rešpektujú ich.

Prevádzkové opatrenia

Východoslovenská galéria dbá na znižovanie vyprodukovaného odpadu a na jeho separovanie, na ktoré využíva triediace kontajnery umiestnené v budove na Hlavnej 27. V rámci administratívnych činností je dodržiavané šetrné papierovanie, dokumenty sú tlačené obojstranne v nevyhnutnom množstve. VSG šetrí energiu v rámci osvetlenia kancelárií, kde je využívané najmä denné svetlo. V rámci pracoviska majú zamestnanci prístup k výdajníku vody s vymeniteľným galónom, VSG nekupuje balenú vodu v PET fľašiach.

Ekologický marketing

Na propagovanie výstav a sprievodných programov VSG uprednostňuje elektronickú formu. Dlhodobo sa snaží znižovať náklad promo tlačovín, či už letákov, plagátov alebo pozvánok. Takisto preferuje platenú inzerciu v online priestore, ktorá nezaťažuje životné prostredie. V rámci mobilnej aplikácie, webovej stránky a sociálnych médií sa snaží zacieliť svoj obsah na všetky cieľové skupiny.    

Osveta

V rámci svojich sprievodných podujatí a vzdelávacích programov implementuje aj ekologickú informovanosť. Pri tvorivých aktivitách pre verejnosť sú preferované techniky s možnosťou recyklovať výtvarný materiál. Účastníci workshopov všetkých vekových kategórii (od najmenších prostredníctvom VSG mini až po seniorov) sú nenásilnou formou edukovaní o zodpovednosti voči životnému prostrediu aj pri svojej výtvarnej tvorbe.  

Vo Východoslovenskej galérii spolu s Východným pobrežím bol v roku 2020 vytvorený priestor s názvom Zánik planéty, kde sú rôznymi iniciatívami riešené ekologické témy dotýkajúce sa jednotlivca, mesta, planéty. Tento program vo forme prednášok a besied je pre širokú verejnosť bezplatný.

VSG vytvorila na sociálnej sieti Facebook otvorenú skupinu s názvom Materiál pre umelcov, kde môžu jednotlivci, inštitúcie a iné organizácie pridávať materiál, ktorý by mohol byť ďalej využitý (nielen) umelcami pre vznik nových umeleckých diel, ale aj rôznymi záujmovými spolkami a neziskovými organizáciami.  

Výstavná činnosť

Pri príprave výstavných projektov je dosahovanie ich vysokej úrovne, aj v rámci architektúry výstavy, dodržiavané v súlade so znižovaním množstva materiálu, respektíve jeho recykláciou. Produkčný tím novátorsky využíva pri realizácii výstav mnohé prvky už skončených projektov. Vo výstavných priestoroch sa už neumiestňujú infolisty pre návštevníkov, ktoré sa tlačili vo veľkom množstve a návštevníci si ich mohli zobrať so sebou. Text je k dispozícii na nahliadnutie vo výstave v zalaminovanej podobe, dostupný je aj na webovej stránke galérie.   

Comments are closed.