Vyhodnotenie súťaže: Deň detí s VSG

Máme víťazov našej tvorivej súťaže k MDD. Všetkým zapojeným ďakujeme za ich výtvory a srdečne gratulujeme najkreatívnejším autorom, ktorými sa stali:
🥇Anna Zacharová, 7r.
🥈kreatívny tím detí z MŠ Húsková (Jozef Capík, 5r.; Miška Vavreková, 4,5r.; Romanka Šupová, 5r.; Veronika Očkaíková 4,5r.)
🥉Eliška Exelová 6r.
Budeme Vás kontaktovať ohľadom prevzatia výhier 🎁
Ak si nevyhral, nezúfaj, všetky poslané obrázky sa porote veľmi páčili,držíme prsty, nech ti to vyjde pri našej ďalšej súťaži 😉


Oslávme spolu MDD kreatívnou súťažou 😊

Po znovuotvorení Východoslovenskej galérie opäť spúšťame naše vzdelávacie programy, no nezabúdame ani na našu online platformu Doma s VSG, ktorá vznikla počas pandemických opatrení. Zapojiť sa do súťaže je jednoduché. Stačí, ak si na našej stránke vsg.sk/doma-s-vsg/ vyberieš jednu kreatívnu úlohu, vytvoríš si podľa jej zadania obrázok, odfotíš ho a pošleš našej galerijnej pedagogičke Nike emailom na valyiova@vsg.sk. Pri úlohách na pozornosť sa môžeš inšpirovať vybranými dielami zo zbierky VSG a namaľovať/nakresliť si svoj vlastný obrázok.

Svoju prácu nám môžeš poslať do 10. 6. 2020. Naša odborná porota ocení troch najkreatívnejších autorov, ktorí dostanú voľné vstupenky na nedeľný Kreatívny labyrint a vecné ceny v podobe umeleckých potrieb.

Štatút súťaže:
1. Usporiadateľ: Usporiadateľom súťaže Deň detí s VSG
je Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01, Košice, IČO: 31 297 82. Usporiadateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len “Štatút”).
2. Trvanie súťaže: Súťaž sa uskutočňuje v termínoch od 1.6.2020 do 10. 6. 2020. Účastníci musia svoje práce zaslať najneskôr do 10.6.2020.
3. Zámer: Cieľom súťaže je podpora a propagácia vzdelávacích programov a online platformy Doma s VSG.

4. Podmienky účasti:
a) Súťaž je určená pre deti a mládež do 18 rokov. Súťažiaci /zákonný zástupca môže prihlásiť jednu prácu, ktorá vznikla podľa pokynov online úloh DOMA s VSG, zaslaním fotografie na emailovú adresu valyiova@vsg.sk.
b) účastník súťaže nemôže byť zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
c) Súčasťou výtvoru musí byť: meno autora, vek, názov práce, kontaktná adresa.

5. Pravidlá a priebeh súťaže:
a) Súťaž je vyhlásená jej zverejnením na stránke vsg.sk, www.facebook.com/kreativnylabyrint/, www.instagram.com/vychodoslovenska_galeria/
b) Do výberu komisiou bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý splní súťažné zadanie. Posúdenie splnenia súťažného zadania je v kompetencii Usporiadateľa súťaže.
c) Vyhlásenie výsledkov prebehne do troch dní od skončenia súťaže, ocenení výhrou budú traja súťažiaci, ktorých vyberie odborná porota. Výhra predstavuje voľné vstupenky na nedeľný Kreatívny labyrint – program pre rodiny a iné vecné ceny.
d) Výherca súťaže bude uverejnený na stránke vsg.sk, www.facebook.com/kreativnylabyrint a zároveň kontaktovaný Usporiadateľom, prostredníctvom kontaktnej adresy a bude mu odovzdaná výhra.

6. Osobné údaje: Každý účastník udeľuje zúčastnením sa v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a údaje môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely marketingovej komunikácie Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa. Na webovej stránke bude zverejnené meno, priezvisko a foto práce.
7. Osobitné ustanovenia: a) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže. Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou nepeňažnej kompenzácie.
8. Platnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na oficiálnej facebookovej stránke Východoslovenskej galérie.

Comments are closed.