Konfrontácie medzivojnového umenia – Košická moderna a Podkarpatská Rus

Vedecko-výskumný projekt Umenie Podkarpatskej Rusi je pokračovaním vedeckých aktivít, ktoré súvisia so štúdiom Košickej moderny. Výsledky výskumu boli prezentované v expozičnom výstupe vo Východoslovenskej galérii. Výstava prezentovala prevažne maliarstvo, v menšej miere aj sochárstvo, zastúpené najmä „rusínskou“ sochárkou Helenou Mandičovou. Umenie regiónu bývalého územia Podkarpatskej Rusi býva v československom dejepise umenia opomínané a málo spracované. Prvé kontakty s týmto regiónom v rámci umelecko-historických štúdií sa objavujú takmer sto rokov po tzv. „zlatom veku“ Prvej Československej republiky, v rámci výskumu Košickej moderny. Aktuálne je predmetom metodológia výskumu a výsledného spracovania danej témy, nakoľko sa jedná o rôznorodé tvorivé prístupy i s dôrazom na etnickú príslušnosť jednotlivých autorov. Preto sa bude pokračovanie výskumu naďalej opierať o historiografiu daného územia v medzivojnovom období a umeleckú produkciu ako možnú reflexiu konkrétneho miesta v danom čase. Tieto výskumné stratégie budú aplikované cez teóriu tzv. kunstgeografie, ktorá už bola načrtnutá v odborných textoch v sprievodnom katalógu výstavy. Predmetná téma – umenie a kultúra Podkarpatskej Rusi v sebe odráža multikultúrny charakter doby, a teda aj udalosti z roku 1918 a život v novom štátnom zriadení. Výstava má interdisciplinárny charakter a okrem výtvarného umenia boli v sprievodnom katalógu spracované ďalšie témy od jednotlivých odborníkov, a to všeobecno-historický pohľad a analýza dobových kultúrno-politických vzťahov a medzivojnová architektúra s výraznou stopou českého funkcionalizmu. Teoretické spracovanie témy je metodicky rozdelené do hlavných šiestich okruhov: Všeobecno-historický prieskum a pohľad na územie Podkarpatskej Rusi – Dve metropoly východu republiky: Košice a Užhorod, umelecká produkcia Podkarpatskej Rusi – reflexia výstavného života v období Prvej Československej republiky, ďalej sa výskum zameriava na osobnosti Františka Foltýna a Gejzu Schillera ako širší kontext a presahov Košickej moderny. Špecifickým okruhom je spracovanie regionálneho – ľudového modernizmu, ktorý sa opiera definície národných a lokálnych aspektov vo vizuálnej kultúre. Ďalšie okruhy sa zameriavajú na samotnú Podkarpatskú maliarsku školu a jej najvýznamnejších predstaviteľov a na sochárstvo na Podkarpatskej Rusi s presahom do verejného priestoru a angažovanej tvorbe na príklade sochárky Heleny Mandičovej.

Vypočujte si rozhovory u výstave Umenie Podkarpatskej Rusi s kurátorom Miroslavom Klebanom.

RTVS Rádio Devín, Ranné ladenia 3. 10. 2019, hosť Miroslav Kleban, kurátor výstavy
RTVS Rádio Regina Východ, 12. 12. 2020, rozhovor s kurátorom Miroslavom Klebanom

Ukážka - prvá kapitola z publikácie Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938

Našu kolekciu Umenie Podkarpatskej Rusi nájdete na Webe umenia na tomto linku https://www.webumenia.sk/kolekcia/185

https://www.webumenia.sk/kolekcia/185

Comments are closed.