Modernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii

Názov projektuModernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii
PrijímateľVýchodoslovenská galéria Košice
Kód projektu ITMS2014+302071BSQ3
Riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgánMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov fonduEurópsky fond regionálneho rozvoja
Kód VýzvyIROP-PO7-SC77-2021-75
Operačný programIntegrovaný regionálny operačný program
Prioritná os7 – REACT - EU
Špecifický cieľ7.7 – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Celkové oprávnené výdavky projektu200 000,00 EUR
Výška NFP190 000,00 EUR
Stručný popis projektuHlavným cieľom projektu je zlepšiť  udržateľnosť a odolnosť Východoslovenskej galérie v súvislosti s pandémiou COVID-19.Realizáciou projektu sa chce Východoslovenská galéria posunúť k vysokým štandardom prezentácie kultúrneho dedičstva, vyššiemu komfortu a hygienickej bezpečnosti nielen návštevníka, ale aj zamestnancov kultúrnej inštitúcie.
Hlavné aktivity projektuHlavná aktivita č.1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, konkrétne Modernizácia osvetlenia vo výstavných miestnostiach a Modernizácie IT infraštruktúry.Hlavná aktivita č.2: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov, Nákup hygienických zariadení prispeje k zvýšenej ochrane návštevníkov a zamestnancov pred vírusmi, mikroorganizmami a peľovými čiastočkami v ovzduší a taktiež pomôže ku kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu čisteniu priestorov  vo VSG. 
Podporná aktivita projektu-
Výstupy projektuPočet podporených kultúrnych objektov - 1
Začiatok realizácie projektu12/2022
Ukončenie realizácie projektu12/2023

Comments are closed.